From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

kUrmastOtram

dEvA UcuH

namAma tE dEva padAravindaM prapannatApOpazamAtapatram|
yanmUlakEtA yatayO'JjasOru saMsAraduHkhaM bahirutkSipanti||38||
dhAtaryadasminbhava Iza jIvAstApatrayENOpahatA na zarma|
AtmanlabhantE bhagavaMstavAGghri cchAyAM savidyAmata AzrayEma||39||
mArganti yattE mukhapadmanIDaizchandaHsuparNair-RSayO viviktE|
yasyAghamarSOdasaridvarAyAH padaM padaM tIrthapadaH prapannAH||40||
yacchraddhayA zrutavatyA ca bhaktyA sammRjyamAnE hRdayE'vadhAya|
jJAnEna vairAgyabalEna dhIrA vrajEma tattE'GghrisarOjapITham||41||
vizvasya janmasthitisaMyamArthE kRtAvatArasya padAmbujaM tE|
vrajEma sarvE zaraNaM yadIza smRtaM prayacchatyabhayaM svapuMsAm||42||
yatsAnubandhE'sati dEhagEhE mamAhamityUDhadurAgrahANAm|
puMsAM sudUraM vasatO'pi puryAM bhajEma tattE bhagavanpadAbjam||43||
tAnvai hyasadvRttibhirakSibhiryE parAhRtAntarmanasaH parEza|
athO na pazyantyurugAya nUnaM yE tE padanyAsavilAsalakSmyAH||44||
pAnEna tE dEva kathAsudhAyAH pravRddhabhaktyA vizadAzayA yE|
vairAgyasAraM pratilabhya bOdhaM yathAJjasAnvIyurakuNThadhiSNyam||45||
tathAparE cAtmasamAdhiyOga balEna jitvA prakRtiM baliSThAm|
tvAmEva dhIrAH puruSaM vizanti tESAM zramaH syAnna tu sEvayA tE||46||
tattE vayaM lOkasisRkSayAdya tvayAnusRSTAstribhirAtmabhiH sma|
sarvE viyuktAH svavihAratantraM na zaknumastatpratihartavE tE||47||
yAvadbaliM tE'ja harAma kAlE yathA vayaM cAnnamadAma yatra|
yathObhayESAM ta imE hi lOkA baliM harantO'nnamadantyanUhAH||48||
tvaM naH surANAmasi sAnvayAnAM kUTastha AdyaH puruSaH purANaH|
tvaM dEva zaktyAM guNakarmayOnau rEtastvajAyAM kavimAdadhE'jaH||49||
tatO vayaM satpramukhA yadarthE babhUvimAtmankaravAma kiM tE
tvaM naH svacakSuH paridEhi zaktyA dEva kriyArthE yadanugrahANAm||50||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyEskandhE paJcamE'dhyAyE dEvairkRta kUrmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox