From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

yajJavarAhamUrtistutiH

RSaya UcuH

jitaM jitaM tE'jita yajJabhAvana trayIM tanuM svAM paridhunvatE namaH|
yadrOmagartESu nililyuraddhayastasmai namaH kAraNasUkarAya tE||35||
rUpaM tavaitannanu duSkRtAtmanAM durdarzanaM dEva yadadhvarAtmakam|
chandAMsi yasya tvaci barhirOmasvAjyaM dRzi tvaGghriSu cAturhOtram||36||
sraktuNDa AsItsruva Iza nAsayOriDOdarE camasAH karNarandhrE|
prAzitramAsyE grasanE grahAstu tE yaccarvaNaM tE bhagavannagnihOtram||37||
dIkSAnujanmOpasadaH zirOdharaM tvaM prAyaNIyOdayanIyadaMSTraH|
jihvA pravargyastava zIrSakaM kratOH satyAvasathyaM citayO'savO hi tE||38||
sOmastu rEtaH savanAnyavasthitiH saMsthAvibhEdAstava dEva dhAtavaH|
satrANi sarvANi zarIrasandhistvaM sarvayajJakraturiSTibandhanaH||39||
namO namastE'khilamantradEvatA dravyAya sarvakratavE kriyAtmanE|
vairAgyabhaktyAtmajayAnubhAvita jJAnAya vidyAguravE namO namaH||40||
daMSTrAgrakOTyA bhagavaMstvayA dhRtA virAjatE bhUdhara bhUH sabhUdharA|
yathA vanAnniHsaratO datA dhRtA mataGgajEndrasya sapatrapadminI||41||
trayImayaM rUpamidaM ca saukaraM bhUmaNDalEnAtha datA dhRtEna tE|
cakAsti zRGgODhaghanEna bhUyasA kulAcalEndrasya yathaiva vibhramaH||42||
saMsthApayainAM jagatAM satasthuSAM lOkAya patnImasi mAtaraM pitA|
vidhEma cAsyai namasA saha tvayA yasyAM svatEjO'gnimivAraNAvadhAH||43||
kaH zraddadhItAnyatamastava prabhO rasAM gatAyA bhuva udvibarhaNam|
na vismayO'sau tvayi vizvavismayE yO mAyayEdaM sasRjE'tivismayam||44||
vidhunvatA vEdamayaM nijaM vapurjanastapaHsatyanivAsinO vayam|
saTAzikhOddhUtazivAmbubindubhirvimRjyamAnA bhRzamIza pAvitAH||45||
sa vai bata bhraSTamatistavaiSatE yaH karmaNAM pAramapArakarmaNaH|
yadyOgamAyAguNayOgamOhitaM vizvaM samastaM bhagavanvidhEhi zam||46||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyEskandhE trayOdazE'dhyAyE RSibhirkRta yajJavarAhamUrtistutiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox