From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

prahlAdastutiH

zrIprahlAda uvAca

brahmAdayaH suragaNA munayO'tha siddhAH
sattvaikatAnagatayO vacasAM pravAhaiH|
nArAdhituM puruguNairadhunApi pipruH
kiM tOSTumarhati sa mE harirugrajAtEH||8||
manyE dhanAbhijanarUpatapaHzrutaujas
tEjaHprabhAvabalapauruSabuddhiyOgAH|
nArAdhanAya hi bhavanti parasya puMsO
bhaktyA tutOSa bhagavAngajayUthapAya||9||
viprAddviSaDguNayutAdaravindanAbha
pAdAravindavimukhAtzvapacaM variSTham|
manyE tadarpitamanOvacanEhitArtha
prANaM punAti sa kulaM na tu bhUrimAnaH||10||
naivAtmanaH prabhurayaM nijalAbhapUrNO
mAnaM janAdaviduSaH karuNO vRNItE|
yadyajjanO bhagavatE vidadhIta mAnaM
taccAtmanE pratimukhasya yathA mukhazrIH||11||
tasmAdahaM vigataviklava Izvarasya
sarvAtmanA mahi gRNAmi yathA manISam|
nIcO'jayA guNavisargamanupraviSTaH
pUyEta yEna hi pumAnanuvarNitEna||12||
sarvE hyamI vidhikarAstava sattvadhAmnO
brahmAdayO vayamivEza na cOdvijantaH|
kSEmAya bhUtaya utAtmasukhAya cAsya
vikrIDitaM bhagavatO rucirAvatAraiH||13||
tadyaccha manyumasurazca hatastvayAdya
mOdEta sAdhurapi vRzcikasarpahatyA|
lOkAzca nirvRtimitAH pratiyanti sarvE
rUpaM nRsiMha vibhayAya janAH smaranti||14||
nAhaM bibhEmyajita tE'tibhayAnakAsya
jihvArkanEtrabhrukuTIrabhasOgradaMSTrAt|
AntrasrajaHkSatajakEzarazaGkukarNAn
nirhrAdabhItadigibhAdaribhinnakhAgrAt||15||
trastO'smyahaM kRpaNavatsala duHsahOgra
saMsAracakrakadanAdgrasatAM praNItaH|
baddhaH svakarmabhiruzattama tE'GghrimUlaM
prItO'pavargazaraNaM hvayasE kadA nu||16||
yasmAtpriyApriyaviyOgasaMyOgajanma
zOkAgninA sakalayOniSu dahyamAnaH|
duHkhauSadhaM tadapi duHkhamataddhiyAhaM
bhUmanbhramAmi vada mE tava dAsyayOgam||17||
sO'haM priyasya suhRdaH paradEvatAyA
lIlAkathAstava nRsiMha viriJcagItAH|
aJjastitarmyanugRNanguNavipramuktO
durgANi tE padayugAlayahaMsasaGgaH||18||
bAlasya nEha zaraNaM pitarau nRsiMha
nArtasya cAgadamudanvati majjatO nauH|
taptasya tatpratividhirya ihAJjasESTas
tAvadvibhO tanubhRtAM tvadupEkSitAnAm||19||
yasminyatO yarhi yEna ca yasya yasmAd
yasmai yathA yaduta yastvaparaH parO vA|
bhAvaH karOti vikarOti pRthaksvabhAvaH
saJcOditastadakhilaM bhavataH svarUpam||20||
mAyA manaH sRjati karmamayaM balIyaH
kAlEna cOditaguNAnumatEna puMsaH|
chandOmayaM yadajayArpitaSODazAraM
saMsAracakramaja kO'titarEttvadanyaH||21||
sa tvaM hi nityavijitAtmaguNaH svadhAmnA
kAlO vazIkRtavisRjyavisargazaktiH|
cakrE visRSTamajayEzvara SODazArE
niSpIDyamAnamupakarSa vibhO prapannam||22||
dRSTA mayA divi vibhO'khiladhiSNyapAnAm
AyuH zriyO vibhava icchati yAnjanO'yam|
yE'smatpituH kupitahAsavijRmbhitabhrU
visphUrjitEna lulitAH sa tu tE nirastaH||23||
tasmAdamUstanubhRtAmahamAziSO'jJa
AyuH zriyaM vibhavamaindriyamAviriJcyAt|
nEcchAmi tE vilulitAnuruvikramENa
kAlAtmanOpanaya mAM nijabhRtyapArzvam||24||
kutrAziSaH zrutisukhA mRgatRSNirUpAH
kvEdaM kalEvaramazESarujAM virOhaH|
nirvidyatE na tu janO yadapIti vidvAn
kAmAnalaM madhulavaiH zamayandurApaiH||25||
kvAhaM rajaHprabhava Iza tamO'dhikE'smin
jAtaH surEtarakulE kva tavAnukampA|
na brahmaNO na tu bhavasya na vai ramAyA
yanmE'rpitaH zirasi padmakaraH prasAdaH||26||
naiSA parAvaramatirbhavatO nanu syAj
jantOryathAtmasuhRdO jagatastathApi|
saMsEvayA suratarOriva tE prasAdaH
sEvAnurUpamudayO na parAvaratvam||27||
EvaM janaM nipatitaM prabhavAhikUpE
kAmAbhikAmamanu yaH prapatanprasaGgAt|
kRtvAtmasAtsurarSiNA bhagavangRhItaH
sO'haM kathaM nu visRjE tava bhRtyasEvAm||28||
matprANarakSaNamananta piturvadhazca
manyE svabhRtyaRSivAkyamRtaM vidhAtum|
khaDgaM pragRhya yadavOcadasadvidhitsus
tvAmIzvarO madaparO'vatu kaM harAmi||29||
EkastvamEva jagadEtamamuSya yattvam
AdyantayOH pRthagavasyasi madhyatazca|
sRSTvA guNavyatikaraM nijamAyayEdaM
nAnEva tairavasitastadanupraviSTaH||30||
tvamvA idaM sadasadIza bhavAMstatO'nyO
mAyA yadAtmaparabuddhiriyaM hyapArthA|
yadyasya janma nidhanaM sthitirIkSaNaM ca
tadvaitadEva vasukAlavadaSTitarvOH||31||
nyasyEdamAtmani jagadvilayAmbumadhyE
zESEtmanA nijasukhAnubhavO nirIhaH|
yOgEna mIlitadRgAtmanipItanidras
turyE sthitO na tu tamO na guNAMzca yuGkSE||32||
tasyaiva tE vapuridaM nijakAlazaktyA
saJcOditaprakRtidharmaNa AtmagUDham|
ambhasyanantazayanAdviramatsamAdhEr
nAbhErabhUtsvakaNikAvaTavanmahAbjam||33||
tatsambhavaH kaviratO'nyadapazyamAnas
tvAM bIjamAtmani tataM sa bahirvicintya|
nAvindadabdazatamapsu nimajjamAnO
jAtE'GkurE kathamuhOpalabhEta bIjam||34||
sa tvAtmayOnirativismita AzritO'bjaM
kAlEna tIvratapasA parizuddhabhAvaH|
tvAmAtmanIza bhuvi gandhamivAtisUkSmaM
bhUtEndriyAzayamayE vitataM dadarza||35||
EvaM sahasravadanAGghriziraHkarOru
nAsAdyakarNanayanAbharaNAyudhADhyam|
mAyAmayaM sadupalakSitasannivEzaM
dRSTvA mahApuruSamApa mudaM viriJcaH||36||
tasmai bhavAnhayazirastanuvaM hi bibhrad
vEdadruhAvatibalau madhukaiTabhAkhyau|
hatvAnayacchrutigaNAMzca rajastamazca
sattvaM tava priyatamAM tanumAmananti||37||
itthaM nRtiryagRSidEvajhaSAvatArair
lOkAnvibhAvayasi haMsi jagatpratIpAn|
dharmaM mahApuruSa pAsi yugAnuvRttaM
channaH kalau yadabhavastriyugO'tha sa tvam||38||
naitanmanastava kathAsu vikuNThanAtha
samprIyatE duritaduSTamasAdhu tIvram|
kAmAturaM harSazOkabhayaiSaNArtaM
tasminkathaM tava gatiM vimRzAmi dInaH||39||
jihvaikatO'cyuta vikarSati mAvitRptA
ziznO'nyatastvagudaraM zravaNaM kutazcit|
ghrANO'nyatazcapaladRkkva ca karmazaktir
bahvyaH sapatnya iva gEhapatiM lunanti||40||
EvaM svakarmapatitaM bhavavaitaraNyAm
anyOnyajanmamaraNAzanabhItabhItam|
pazyanjanaM svaparavigrahavairamaitraM
hantEti pAracara pIpRhi mUDhamadya||41||
kO nvatra tE'khilagurO bhagavanprayAsa
uttAraNE'sya bhavasambhavalOpahEtOH|
mUDhESu vai mahadanugraha ArtabandhO
kiM tEna tE priyajanAnanusEvatAM naH||42||
naivOdvijE para duratyayavaitaraNyAs
tvadvIryagAyanamahAmRtamagnacittaH|
zOcE tatO vimukhacEtasa indriyArtha
mAyAsukhAya bharamudvahatO vimUDhAn||43||
prAyENa dEva munayaH svavimuktikAmA
maunaM caranti vijanE na parArthaniSThAH|
naitAnvihAya kRpaNAnvimumukSa EkO
nAnyaM tvadasya zaraNaM bhramatO'nupazyE||44||
yanmaithunAdigRhamEdhisukhaM hi tucchaM
kaNDUyanEna karayOriva duHkhaduHkham|
tRpyanti nEha kRpaNA bahuduHkhabhAjaH
kaNDUtivanmanasijaM viSahEta dhIraH||45||
maunavratazrutatapO'dhyayanasvadharma
vyAkhyArahOjapasamAdhaya ApavargyAH|
prAyaH paraM puruSa tE tvajitEndriyANAM
vArtA bhavantyuta na vAtra tu dAmbhikAnAm||46||
rUpE imE sadasatI tava vEdasRSTE
bIjAGkurAviva na cAnyadarUpakasya|
yuktAH samakSamubhayatra vicakSantE tvAM
yOgEna vahnimiva dAruSu nAnyataH syAt||47||
tvaM vAyuragniravanirviyadambu mAtrAH
prANEndriyANi hRdayaM cidanugrahazca|
sarvaM tvamEva saguNO viguNazca bhUman
nAnyattvadastyapi manOvacasA niruktam||48||
naitE guNA na guNinO mahadAdayO yE
sarvE manaH prabhRtayaH sahadEvamartyAH|
Adyantavanta urugAya vidanti hi tvAm
EvaM vimRzya sudhiyO viramanti zabdAt||49||
tattE'rhattama namaH stutikarmapUjAH
karma smRtizcaraNayOH zravaNaM kathAyAm|
saMsEvayA tvayi vinEti SaDaGgayA kiM
bhaktiM janaH paramahaMsagatau labhEta||50||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM saptamaskandhE navamE'dhyAyE zrI prahlAdakRta nRsiMhastutiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox