From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

nArAyaNakavacam

zrIrAjOvAca

yayA guptaH sahasrAkSaH savAhAnripusainikAn|
krIDanniva vinirjitya trilOkyA bubhujE zriyam||1||
bhagavaMstanmamAkhyAhi varma nArAyaNAtmakam|
yathAtatAyinaH zatrUnyEna guptO'jayanmRdhE||2||

zrIbAdarAyaNiruvAca

vRtaH purOhitastvASTrO mahEndrAyAnupRcchatE|
nArAyaNAkhyaM varmAha tadihaikamanAH zRNu||3||

zrIvizvarUpa uvAca

dhautAGghripANirAcamya sapavitra udaGmukhaH|
kRtasvAGgakaranyAsO mantrAbhyAM vAgyataH zuciH||4||
nArAyaNaparaM varma sannahyEdbhaya AgatE|
pAdayOrjAnunOrUrvOrudarE hRdyathOrasi||5||
mukhE zirasyAnupUrvyAdOMkArAdIni vinyasEt|
OM namO nArAyaNAyEti viparyayamathApi vA||6||
karanyAsaM tataH kuryAddvAdazAkSaravidyayA|
praNavAdiyakArAntamaGgulyaGguSThaparvasu||7||
nyasEddhRdaya OMkAraM vikAramanu mUrdhani|
SakAraM tu bhruvOrmadhyE NakAraM zikhayA nyasEt||8||
vEkAraM nEtrayOryuJjyAnnakAraM sarvasandhiSu|
makAramastramuddizya mantramUrtirbhavEdbudhaH||9||
savisargaM phaDantaM tatsarvadikSu vinirdizEt|
OM viSNavE nama iti||10||
AtmAnaM paramaM dhyAyEddhyEyaM SaTzaktibhiryutam|
vidyAtEjastapOmUrtimimaM mantramudAharEt||11||
OM harirvidadhyAnmama sarvarakSAM nyastAGghripadmaH patagEndrapRSThE|
darAricarmAsigadESucApa pAzAndadhAnO'STaguNO'STabAhuH||12||
jalESu mAM rakSatu matsyamUrtiryAdOgaNEbhyO varuNasya pAzAt|
sthalESu mAyAvaTuvAmanO'vyAttrivikramaH khE'vatu vizvarUpaH||13||
durgESvaTavyAjimukhAdiSu prabhuH pAyAnnRsiMhO'surayUthapAriH|
vimuJcatO yasya mahATTahAsaM dizO vinEdurnyapataMzca garbhAH||14||
rakSatvasau mAdhvani yajJakalpaH svadaMSTrayOnnItadharO varAhaH|
rAmO'drikUTESvatha vipravAsE salakSmaNO'vyAdbharatAgrajO'smAn||15||
mAmugradharmAdakhilAtpramAdAnnArAyaNaH pAtu narazca hAsAt|
dattastvayOgAdatha yOganAthaH pAyAdguNEzaH kapilaH karmabandhAt||16||
sanatkumArO'vatu kAmadEvAddhayazIrSA mAM pathi dEvahElanAt|
dEvarSivaryaH puruSArcanAntarAtkUrmO harirmAM nirayAdazESAt||17||
dhanvantarirbhagavAnpAtvapathyAddvandvAdbhayAdRSabhO nirjitAtmA|
yajJazca lOkAdavatAjjanAntAdbalO gaNAtkrOdhavazAdahIndraH||18||
dvaipAyanO bhagavAnaprabOdhAdbuddhastu pASaNDagaNapramAdAt|
kalkiH kalEH kAlamalAtprapAtu dharmAvanAyOrukRtAvatAraH||19||
mAM kEzavO gadayA prAtaravyAdgOvinda AsaGgavamAttavENuH|
nArAyaNaH prAhNa udAttazaktirmadhyandinE viSNurarIndrapANiH||20||
dEvO'parAhNE madhuhOgradhanvA sAyaM tridhAmAvatu mAdhavO mAm|
dOSE hRSIkEza utArdharAtrE nizItha EkO'vatu padmanAbhaH||21||
zrIvatsadhAmApararAtra IzaH pratyUSa IzO'sidharO janArdanaH|
dAmOdarO'vyAdanusandhyaM prabhAtE vizvEzvarO bhagavAnkAlamUrtiH||22||
cakraM yugAntAnalatigmanEmi bhramatsamantAdbhagavatprayuktam|
dandagdhi dandagdhyarisainyamAzu kakSaM yathA vAtasakhO hutAzaH||23||
gadE'zanisparzanavisphuliGgE niSpiNDhi niSpiNDhyajitapriyAsi|
kuSmANDavainAyakayakSarakSO bhUtagrahAMzcUrNaya cUrNayArIn||24||
tvaM yAtudhAnapramathaprEtamAtR pizAcavipragrahaghOradRSTIn|
darEndra vidrAvaya kRSNapUritO bhImasvanO'rErhRdayAni kampayan||25||
tvaM tigmadhArAsivarArisainyamIzaprayuktO mama chindhi chindhi|
cakSUMSi carmanchatacandra chAdaya dviSAmaghOnAM hara pApacakSuSAm||26||
yannO bhayaM grahEbhyO'bhUtkEtubhyO nRbhya Eva ca|
sarIsRpEbhyO daMSTribhyO bhUtEbhyO'MhObhya Eva ca||27||
sarvANyEtAni bhagavannAmarUpAnukIrtanAt|
prayAntu saGkSayaM sadyO yE naH zrEyaHpratIpakAH||28||
garuDO bhagavAnstOtra stObhazchandOmayaH prabhuH|
rakSatvazESakRcchrEbhyO viSvaksEnaH svanAmabhiH||29||
sarvApadbhyO harErnAma rUpayAnAyudhAni naH|
buddhIndriyamanaHprANAnpAntu pArSadabhUSaNAH||30||
yathA hi bhagavAnEva vastutaH sadasacca yat|
satyEnAnEna naH sarvE yAntu nAzamupadravAH||31||
yathaikAtmyAnubhAvAnAM vikalparahitaH svayam|
bhUSaNAyudhaliGgAkhyA dhattE zaktIH svamAyayA||32||
tEnaiva satyamAnEna sarvajJO bhagavAnhariH|
pAtu sarvaiH svarUpairnaH sadA sarvatra sarvagaH||33||
vidikSu dikSUrdhvamadhaH samantAdantarbahirbhagavAnnArasiMhaH|
prahApaya lOkabhayaM svanEna svatEjasA grastasamastatEjAH||34||
maghavannidamAkhyAtaM varma nArAyaNAtmakam|
vijESyasE'JjasA yEna daMzitO'surayUthapAn||35||
EtaddhArayamANastu yaM yaM pazyati cakSuSA|
padA vA saMspRzEtsadyaH sAdhvasAtsa vimucyatE||36||
na kutazcidbhayaM tasya vidyAM dhArayatO bhavEt|
rAjadasyugrahAdibhyO vyAdhyAdibhyazca karhicit||37||
imAM vidyAM purA kazcitkauzikO dhArayandvijaH|
yOgadhAraNayA svAGgaM jahau sa marudhanvani||38||
tasyOpari vimAnEna gandharvapatirEkadA|
yayau citrarathaH strIbhirvRtO yatra dvijakSayaH||39||
gaganAnnyapatatsadyaH savimAnO hyavAkSirAH
sa vAlikhilyavacanAdasthInyAdAya vismitaH
prAsya prAcIsarasvatyAM snAtvA dhAma svamanvagAt||40||

zrIzuka uvAca

ya idaM zRNuyAtkAlE yO dhArayati cAdRtaH|
taM namasyanti bhUtAni mucyatE sarvatO bhayAt||41||
EtAM vidyAmadhigatO vizvarUpAcchatakratuH
trailOkyalakSmIM bubhujE vinirjitya mRdhE'surAn||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE aSTamO'dhyAyaH||


Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox