From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||dazamO'dhyAyaH - vibhUti yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

bhUya Eva mahAbAhO zRNu mE paramaM vacaH|
yattE'haM prIyamANAya vakSyAmi hitakAmyayA||1||
na mE viduH suragaNAH prabhavaM na maharSayaH|
ahamAdirhi dEvAnAM maharSINAM ca sarvazaH||2||
yO mAmajamanAdiM ca vEtti lOkamahEzvaram|
asammUDhaH sa martyESu sarvapApaiH pramucyatE||3||
buddhirjJAnamasammOhaH kSamA satyaM damaH zamaH|
sukhaM duHkhaM bhavO'bhAvO bhayaM cAbhayamEva ca||4||
ahiMsA samatA tuSTistapO dAnaM yazO'yazaH|
bhavanti bhAvA bhUtAnAM matta Eva pRthagvidhAH||5||
maharSayaH sapta pUrvE catvArO manavastathA|
madbhAvA mAnasA jAtA yESAM lOka imAH prajAH||6||
EtAM vibhUtiM yOgaM ca mama yO vEtti tattvataH|
sO'vikampEna yOgEna yujyatE nAtra saMzayaH||7||
ahaM sarvasya prabhavO mattaH sarvaM pravartatE|
iti matvA bhajantE mAM budhA bhAvasamanvitAH||8||
maccittA madgataprANA bOdhayantaH parasparam|
kathayantazca mAM nityaM tuSyanti ca ramanti ca||9||
tESAM satatayuktAnAM bhajatAM prItipUrvakam|
dadAmi buddhiyOgaM taM yEna mAmupayAnti tE||10||
tESAmEvAnukampArtham ahamajJAnajaM tamaH|
nAzayAmyAtmabhAvasthO jJAnadIpEna bhAsvatA||11||


arjuna uvAca

paraM brahma paraM dhAma pavitraM paramaM bhavAn|
puruSaM zAzvataM divyamAdidEvamajaM vibhum||12||
AhustvAmRSayaH sarvE dEvarSirnAradastathA|
asitO dEvalO vyAsaH svayaM caiva bravISi mE||13||
sarvamEtadRtaM manyE yanmAM vadasi kEzava|
na hi tE bhagavan vyaktiM vidurdEvA na dAnavAH||14||
svayamEva''tmanA''tmAnaM vEttha tvaM puruSOttama|
bhUtabhAvana bhUtEza dEvadEva jagatpatE||15||
vaktumarhasyazESENa divyA hyAtmavibhUtayaH|
yAbhirvibhUtibhirlOkAnimAMstvaM vyApya tiSThasi||16||
kathaM vidyAmahaM yOgiMstvAM sadA paricintayan|
kESu kESu ca bhAvESu cintyO'si bhagavanmayA||17||
vistarENa''tmanO yOgaM vibhUtiM ca janArdana|
bhUyaH kathaya tRptirhi zRNvatO nAsti mE'mRtam||18||


zrIbhagavAnuvAca

hanta tE kathayiSyAmi divyA hyAtmavibhUtayaH|
prAdhAnyataH kuruzrESTha nAstyantO vistarasya mE||19||
ahamAtmA guDAkEza sarvabhUtAzayasthitaH|
ahamAdizca madhyaM ca bhUtAnAmanta Eva ca||20||
AdityAnAmahaM viSNurjyOtiSAM raviraMzumAn|
marIcirmarutAmasmi nakSatrANAmahaM zazI||21||
vEdAnAM sAmavEdO'smi dEvAnAmasmi vAsavaH|
indriyANAM manazcAsmi bhUtAnAmasmi cEtanA||22||
rudrANAM zaGkarazcAsmi vittEzO yakSarakSasAm|
vasUnAM pAvakazcAsmi mEruH zikhariNAmaham||23||
purOdhasAM ca mukhyaM mAM viddhi pArtha bRhaspatim|
sEnAnInAmahaM skandaH sarasAmasmi sAgaraH||24||
maharSINAM bhRgurahaM girAmasmyEkamakSaram|
yajJAnAM japayajJO'smi sthAvarANAM himAlayaH||25||
azvatthaH sarvavRkSANAM dEvarSINAM ca nAradaH|
gandharvANAM citrarathaH siddhAnAM kapilO muniH||26||
uccaiHzravasamazvAnAM viddhi mAmamRtOdbhavam|
airAvataM gajEndrANAM narANAM ca narAdhipam||27||
AyudhAnAmahaM vajraM dhEnUnAmasmi kAmadhuk|
prajanazcAsmi kandarpaH sarpANAmasmi vAsukiH||28||
anantazcAsmi nAgAnAM varuNO yAdasAmaham|
pitRRNAmaryamA cAsmi yamaH saMyamatAmaham||29||
prahlAdazcAsmi daityAnAM kAlaH kalayatAmaham|
mRgANAM ca mRgEndrO'haM vainatEyazca pakSiNAm||30||
pavanaH pavatAmasmi rAmaH zastrabhRtAmaham|
jhaSANAM makarazcAsmi srOtasAmasmi jAhnavI||31||
sargANAmAdirantazca madhyaM caivAhamarjuna|
adhyAtmavidyA vidyAnAM vAdaH pravadatAmaham||32||
akSarANAmakArO'smi dvandvaH sAmAsikasya ca|
ahamEvAkSayaH kAlO dhAtA'haM vizvatOmukhaH||33||
mRtyuH sarvaharazcAhamudbhavazca bhaviSyatAm|
kIrtiH zrIrvAkca nArINAM smRtirmEdhA dhRtiH kSamA||34||
bRhatsAma tathA sAmnAM gAyatrI chandasAmaham|
mAsAnAM mArgazIrSO'hamRtUnAM kusumAkaraH||35||
dyUtaM chalayatAmasmi tEjastEjasvinAmaham|
jayO'smi vyavasAyO'smi sattvaM sattvavatAmaham||36||
vRSNInAM vAsudEvO'smi pANDavAnAM dhanaJjayaH|
munInAmapyahaM vyAsaH kavInAmuzanA kaviH||37||
daNDO damayatAmasmi nItirasmi jigISatAm|
maunaM caivAsmi guhyAnAM jJAnaM jJAnavatAmaham||38||
yaccApi sarvabhUtAnAM bIjaM tadahamarjuna|
na tadasti vinA yatsyAnmayA bhUtaM carAcaram||39||
nAntO'sti mama divyAnAM vibhUtInAM parantapa|
ESa tUddEzataH prOktO vibhUtErvistarO mayA||40||
yadyadvibhUtimatsattvaM zrImadUrjitamEva vA|
tattadEvAvagaccha tvaM mama tEjOMzasambhavam||41||
athavA bahunaitEna kiM jJAtEna tavArjuna|
viSTabhyAhamidaM kRtsnamEkAMzEna sthitO jagat||42||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE vibhUtiyOgO nAma dazamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox