From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

||paJcadazO'dhyAyaH - puruSOttama yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

UrdhvamUlamadhaHzAkhamazvatthaM prAhuravyayam|
chandAMsi yasya parNAni yastaM vEda sa vEdavit||1||
adhazcOrdhvaM prasRtAstasya zAkhAH
guNapravRddhA viSayapravAlAH|
adhazca mUlAnyanusantatAni
karmAnubandhIni manuSyalOkE||2||
na rUpamasyEha tathOpalabhyatE
nAntO na ca''dirna ca sampratiSThA|
azvatthamEnaM suvirUDhamUlam
asaGgazastrENa dRDhEna chittvA||3||
tataH padaM tat parimArgitavyam
yasmin gatA na nivartanti bhUyaH|
tamEva ca''dyaM puruSaM prapadyE
yataH pravRttiH prasRtA purANI||4||
nirmAnamOhA jitasaGgadOSAH
adhyAtmanityA vinivRttakAmAH|
dvandvairvimuktAH sukhaduHkhasaMjJaiH
gacchantyamUDhAH padamavyayaM tat||5||
na tadbhAsayatE sUryO na zazAGkO na pAvakaH|
yadgatvA na nivartantE taddhAma paramaM mama||6||
mamaivAMzO jIvalOkE jIvabhUtaH sanAtanaH|
manaHSaSThAnIndriyANi prakRtisthAni karSati||7||
zarIraM yadavApnOti yaccApyutkrAmatIzvaraH|
gRhItvaitAni saMyAti vAyurgandhAnivAzayAt||8||
zrOtraM cakSuH sparzanaM ca rasanaM ghrANamEva ca|
adhiSThAya manazcAyaM viSayAnupasEvatE||9||
utkrAmantaM sthitaM vA'pi bhuJjAnaM vA guNAnvitam|
vimUDhA nAnupazyanti pazyanti jJAnacakSuSaH||10||
yatantO yOginazcainaM pazyantyAtmanyavasthitam|
yatantO'pyakRtAtmAnO nainaM pazyantyacEtasaH||11||
yadA''dityagataM tEjO jagadbhAsayatE'khilam|
yaccandramasi yaccAgnau tattEjO viddhi mAmakam||12||
gAmAvizya ca bhUtAni dhArayAmyahamOjasA|
puSNAmi cauSadhIH sarvAH sOmO bhUtvA rasAtmakaH||13||
ahaM vaizvAnarO bhUtvA prANinAM dEhamAzritaH|
prANApAnasamAyuktaH pacAmyannaM caturvidham||14||
sarvasya cAhaM hRdi sanniviSTO-
mattaH smRtirjJAnamapOhanaM ca|
vEdaizca sarvairahamEva vEdyO-
vEdAntakRdvEdavidEva cAham||15||
dvAvimau puruSau lOkE kSarazcAkSara Eva ca|
kSaraH sarvANi bhUtAni kUTasthO'kSara ucyatE||16||
uttamaH puruSastvanyaH paramAtmEtyudAhRtaH|
yO lOkatrayamAvizya bibhartyavyaya IzvaraH||17||
yasmAt kSaramatItO'ham akSarAdapi cOttamaH|
atO'smi lOkE vEdE ca prathitaH puruSOttamaH||18||
yO mAmEvamasammUDhO jAnAti puruSOttamam|
sa sarvavidbhajati mAM sarvabhAvEna bhArata||19||
iti guhyatamaM zAstramidamuktaM mayA'nagha|
Etad-buddhvA buddhimAn syAt kRtakRtyazca bhArata||20||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE puruSOttamayOgO nAma paJcadazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox