From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhagavadgItA
Gita.jpg
     nyAsaH
     dhyAnam
 1. arjunaviSAda yOgaH
 2. sAGkhya yOgaH
 3. karma yOgaH
 4. jJAnakarmasannyAsa yOgaH
 5. karmasannyAsa yOgaH
 6. AtmasaMyama yOgaH
 7. jJAnavijJAna yOgaH
 8. akSarabrahma yOgaH
 9. rAjavidyArAjaguhya yOgaH
 1. vibhUti yOgaH
 2. vizwarUpadarzana yOgaH
 3. bhakti yOgaH
 4. kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH
 5. guNatraya-vibhAga yOgaH
 6. puruSOttama yOgaH
 7. daivAsurasampad-vibhAga yOgaH
 8. zraddhAtraya-vibhAga yOgaH
 9. mOkSa-sannyAsa yOgaH
     phalazrutiH
     gItA mAhAtmyam
     gItArthasaGgrahaH

phalazrutiH

gItAzAstramidaM puNyaM yaH paThEt prayataH pumAn|
viSNOH padamavApnOti bhaya-zOkAdi-varjitaH||1||
gItAdhyayana-zIlasya prANAyAma-parasya ca|
naiva santi hi pApAni pUrva-janma-kRtAni ca||2||
mala-nirmOcanaM puMsAM jala-snAnaM dinE dinE|
sakRd-gItAmbhasi snAnaM saMsAra-mala-nAzanam||3||
gItA sugItA kartavyA kimanyaiH zAstra-vistaraiH|
yA svayaM padmanAbhasya mukha-padmAd-viniHsRtA||4||
bhAratAmRta-sarvasvaM viSNOrvaktrAd-viniHsRtam|
gItA-gaGgOdakaM pItvA punarjanma na vidyatE||5||
sarvOpaniSadO gAvO dOgdhA gOpAla-nandanaH|
pArthO vatsaH sudhIrbhOktA dugdhaM gItAmRtaM mahat||6||
EkaM zAstraM dEvakI-putra-gItam
EkO dEvO dEvakI-putra Eva|
EkO mantrastasya nAmAni yAni
karmApyEkaM tasya dEvasya sEvA||7||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox