From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwitIya-dazakam -- bhagavadrUpam

sUryaspardhikirITamUrdhvatilakaprOdbhAsiphAlAntaram
kAruNyAkulanEtramArdrahasitOllAsaM sunAsApuTam|
gaNDOdyanmakarAbhakuNDalayugaM kaNThOjvalatkaustubham
tvadrUpaM vanamAlyahArapaTalazrIvatsadIpraM bhajE||1||
kEyUrAGgadakaGkaNOttamamahAratnAGgulIyAGkita-
zrImadbAhucatuSkasaGgatagadAzaGkhAripaGkEruhAm|
kAJcitkAJcinakAJcilAJcchitalasatpItAmbarAlambinI-
mAlambE vimalAmbujadyutipadAM mUrtiM tavArticchidam||2||
yattrailOkyamahIyasO'pi mahitaM sammOhanaM mOhanAt
kAntaM kAntinidhAnatO'pi madhuraM mAdhuryadhuryAdapi|
saundaryOttaratO'pi sundarataraM tvadrUpamAzcaryatO'-
pyAzcaryaM bhuvanE na kasya kutukaM puSNAti viSNO vibhO||3||
tattAdRGmadhurAtmakaM tava vapuH samprApya saMpanmayI
sA dEvI paramOtsukA cirataraM nA'stE svabhaktESvapi|
tEnAsyA bata kaSTamacyuta vibhO tvadrUpamAnOjJaka-
prEmasthairyamayAdacApalabalAccApalyavArtOdabhUt||4||
lakSmIstAvakarAmaNIyakahRtaivEyaM parESvasthirE-
tyasminnanyadapi pramANamadhunA vakSyAmi lakSmIpatE|
yE tvaddhyAnaguNAnukIrtanarasAsaktA hi bhaktA janA-
stESvESA vasati sthiraiva dayitaprastAvadattAdarA||5||
EvaMbhUtamanOjJatAnavasudhAniSyandasandOhanam
tvadrUpaM paracidrasAyanamayaM cEtOharaM zrRNvatAm|
sadyaH prErayatE matiM madayatE rOmAJcayatyaGgakam
vyAsiJcatyapi zItabASpavisarairAnandamUrcchOdbhavaiH||6||
EvambhUtatayA hi bhaktyabhihitO yOgaH sa yOgadvayat
karmajJAnamayAd{}bhRzOttamatarO yOgIzvarairgIyatE|
saundaryaikarasAtmakE tvayi khalu prEmaprakarSAtmikA
bhaktirnizramamEva vizvapuruSairlabhyA ramAvallabha||7||
niSkAmaM niyatasvadharmacaraNaM yatkarmayOgAbhidham
taddUrEtyaphalaM yadaupaniSadajJAnOpalabhyaM punaH|
tattvavyaktatayA sudurgamataraM cittasya tasmAdvibhO
tvatprEmAtmakabhaktirEva satataM svadIyasI zrEyasI||8||
atyAyAsakarANi karmapaTalAnyAcarya niryanmalAH
bOdhE bhaktipathE'thavApyucitatAmAyAnti kiM tAvatA|
kliSTvA tarkapathE paraM tava vapurbrahmAkhyamanyE puna-
zcittArdratvamRtE vicintya bahubhiH sidhyanti janmAntaraiH||9||
tvadbhaktistu kathArasAmRtajJarInirmajjanEna svayam
siddhyantI vimalapraSOdhapadavImaklEzatastanvatI|
sadyaH siddhikarI jayatyayi vibhO saivAstu mE tvatpada-
prEmaprauDhirasArdratA drutataraM vAtAlayAdhIzvara||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dwitIya-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox