From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptatriMza-dazakam -- zrIkRSNAvatAraprastAvaH

sAndrAnanandatanO harE nanu purA daivAsurE saGgarE
tvatkRttA api karmazESavazatO yE tE na yAtA gatim|
tESAM bhUtalajanmanAM ditibhuvAM bhArENa durArditA
bhUmiH prApa viriJcamAzritapadaM dEvaiH puraivAgataiH||1||
hA hA durjanabhUribhAramathitAM pAthOnidhau pAtukAm-
EtAM pAlaya hanta mE vivazatAM saMpRccha dEvAnimAn|
ityAdipracurapralApavivazAmAlOkya dhAtA mahIm
dEvAnAM vadanAni vIkSya paritO dadhyau bhavantaM harE||2||
UcE cAmbujabhUramUnayi surAH satyaM dharitryA vacO
nanvasyA bhavatAM ca rakSaNavidhau dakSO hi lakSmIpatiH|
sarvE zarvapurassarA vayamitO gatvA payOvAridhim
natvA taM stumahE javAditi yuyaH sAkaM tavA,akEtanam||3||
tE mugdhAnilazAlidugdhajaladhEstIraM gatAH saGgatA
yAvattvatpadacintanaikamanasastAvatsa pAthOjabhUH|
tvadvAcaM hRdayE nizamya sakalAnAnandayannacivA-
nAkhyAtaH paramAtmanA svayamahaM vAkyaM tadAkarNyatAm||4||
jAnE dInadazAmahaM diviSadAM bhUmEzca bhImairnRpai-
statkSEpAya bhavAmi yAdavakulE sO'haM samagrAtmanA|
dEvA vRSNikulE bhavantu kalayA dEvAGganAzcAvanau
matsEvArthamiti tvadIyavacanaM pAthOjabhUrUcivAn||5||
zrutvA karNarasAyanaM tava vacaH sarvESu nirvApita-
svAntESvIza gatESui tAvakakRpApIyUSatRptAtmasu|
vikhyAtE mathurApurE kila bhavatsAnnidhyapuNyOttarE
dhanyAM dEvakanandinImudavahadrAjA sa zUrAtmajaH||6||
udvAhAvasitau tadIyasahajaH kaMsO'tha sammAnaya-
nnEtau sUtatayA gataH pathi rathE vyOmOtthayA tvadgirA|
asyAstvAmatiduSTamaSTamasutO hantEti hantEritaH
sattrAsAtsa tu hantumantikagatAM tanvIM kRpANImadhAt||7||
gRhNAnazcikurESu tAM khalamatiH zaurEzciraM sAntvanai-
rnO muJcanpunarAtmajArpaNagirA prItO'tha yAtO gRhAn|
AdyaM tvatsahajaM tathArpitamapi snEhEna nAhannasau
duSTAnAmapi dEva puSTakaruNA dRSTA hi dhIrEkadA||8||
tAvattvanmanasaiva nAradamuniH prOcE sa bhOjEzvaram
yUyaM nanvasurAH surAzca yadavO jAnAsi kiM na prabhO|
mAyAvI sa harirbhavadvadhakRtE bhAvI suraprArthanA-
dityAkarNya yadUnadUdhunadasau zaurEzca sUnUnahan||9||
prAptE saptamagarbhatAmahipatau tvatprEraNAnmAyayA
nItE mAdhava rOhiNIM tvamapi bhOH saccitsukhaikAtmakaH|
dEvakyA jaTharaM vivEzitha vibhO saMstUyamAnassuraiH
sa tvaM kRSNa vidhUya rOgapaTalIM bhaktiM parAM dEhi mE||10||

||iti zrImannArAyaNIyE saptatriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox