From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnacatvAriMza-dazakam -- zrIkRSNajanmOtsavaH

bhavantamayamudvahan yadukulOdvahO nissaran
dadarza gaganOccalajjalabharAM kalindAtmajAm|
ahi salilasaJcayaH sa punaraindrajAlOditO
jalaugha iva tatkSaNAtprapadamEyatAmAyayau||1||
prasuptapazupAlikAM nibhRtamArudadbAlikA-
mapAvRtakavATikAM pazupavATikAmAvizan|
bhavantamayamarpayan prasavatalpakE tatpadA-
dvahan kapaTakanyakAM svapuramAgatO vEgataH||2||
tatastvadanujAravakSapitanidravEgadrava-
dbhaTOtkaranivEditaprasavavArtayaivArtimAn|
vimuktacikurOtkarastvaritamApatan bhOjarA-
DatuSTa iva dRSTavAn bhaginikAkarE kanyakAm||3||
dhruvaM kapaTazAlinO madhuharasya mAyA bhavE-
dasAviti kizOrikAM bhaginikAkarAliGgitAm|
dvipO naLinikAntarAdiva mRNALikAmAkSipa-
nnayaM tvadanujAmajAmupalapaTTakE piSTavAn||4||
tatO bhavadupAsakO jhaTiti mRtyupAzAdiva
pramucya tarasaiva sA samadhirUDharUpAntarA|
adhastalamajagmuSI vikasadaSTabAhusphuran-
mahAyudhamahO gatA kila vihAyasA didyutE||5||
nRzaMsatara kaMsa tE kimu mayA viniSpiSTayA
babhUva bhavadantakaH kvacana cintyatAM tE hitam|
iti tvadanujA vibhO khalamudIrya taM jagmuSI
marudgaNapaNAyitA bhuvi ca mandirANyEyuSI||6||
pragE punaragAtmajAvacanamIritA bhUbhujA
pralambabakapUtanApramukhadAnavA mAninaH|
bhavannidhanakAmyayA jagati babhramurnirbhayAH
kumArakavimArakAH kimiva duSkaraM niSkRpaiH||7||
tataH pazupamandirE tvayi mukunda nandapriyA-
prasUtizayanEzayE rudati kiJcidaJcatpadE|
vibudhya vanitAjanaistanayasaMbhavE ghOSitE
mudA kimu vadAmyahO sakalamAkulaM gOkulam||8||
ahO khalu yazOdayA navakaLAyacEtOharam
bhavantamalamantikE prathamamapibantyA dRzA|
punaH stanabharaM nijaM sapadi pAyayantyA mudA
manOharatanuspRzA jagati puNyavantO jitAH||9||
bhavatkuzalakAmyayA sa khalu nandagOpastadA
pramOdabharasaGkulE dvijakulAya kiM nAdadAt|
tathaiva pazupAlakAH kimu na maGgalaM tEnirE
jagatritayamaGgala tvamiha pAhi mAmAmayAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnacatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox