From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaTtriMza-dazakam -- parazurAmAvatAraH

atrEH putratayA purA tvamanasUyAyAM hi dattAbhidhO
jAtaH ziSyAniSandhatandritamanAH svasthazcarankAntayA|
dRSTO bhaktatamEna hEhayamahIpAlEna tasmai varA-
naSTaizvaryamukhAnpradAya daditha svEnaiva cAntE vadham||1||
satyaM kartumathArjunasya ca varaM tacchaktimAtrAnatam
brahmadvESi tadAkhilaM nRpakulaM hantuM ca bhUmErbharam|
saJjAtO jamadagnitO bhRgukulE tvaM rENukAyAM harE
rAmO nAma tadAtmajESvavarajaH pitrOradhAH sammadam||2||
labdhAmnAyagaNazcaturdazavayAH gandharvarAjE manA-
gAsaktAM kila mAtaraM prati pituH krOdhAkulasyAjJayA|
tAtAjJAtigasOdaraiH samamimAM chitvAtha zAntAtpitu-
stESAM jIvanayOgamApitha varaM mAtA ca tE'dAdvaran||3||
pitrA mAtRmudE stavAhRtaviyaddhEnOrnijAdAzramAt
prasthAyAtha bhRgOrgirA himagirAvArAdhya gaurIpatim|
labdhvA tatparazuM taduktadanujacchEdI mahAstrAdikam
prAptO mitramathAkRtavRaNamuniM prApyAgamaH svAzramam||4||
AkhETEpagatO'rjunaH suragavIsamprAptasampadgaNai-
stvatpitrA paripUjitaH puragatO durmantrivAcA punaH|
gAM krEtuM sacivaM nyayuGkta kudhiyA tEnApi rundhanmuni-
prANakSEpasarOSagOhatacamUcakrENa vatsO hRtaH||5||
zukrOjjIvitatAtavAkyacalitakrOdhO'tha sakhyA samam
bibhruddhyAtamahOdarOpanihitaM cApaM kuThAraM zaran|
ArUDhaH sahavAhayantRkarathaM mAhiSmatImAvizan
vAgbhirvatsamadAzuSi kSitipatau samprAstuthAH saGgaram||6||
putrANAmayutEnasaptadazabhizcAkSauhiNIbhirmahA-
sEnAnIbhiranEkamitranivahirvyAjRmbhitIyOdhanaH|
sadyastvatkakuThArabANavidalannizzESasainyOtkarO
bhItipradrutanaSTaziSTanayastvAmApataddhEhayaH||7||
lIlAvAritanarmadAjalavalallaGkEzagarvApaha-
zrImadbAhusahasramuktabahuzastrAstraM nirundhannamum|
cakrE tvayyatha vaiSNavE'pi vikalE budhvA hariM tvAM mudA
dhyAyantaM chitasrvadOSamavadhIH sO'gAtparaM tE padam||8||
bhUyO'marSitahEhayAtmajagaNaistAtE hatE rENukA-
mAghnAnAM hRdayaM nirIkSya bahuzO ghOrAM pratijJAM vahan|
dhyAnAnItarathAyudhastvamakRthA vipradruhaH kSatriyAn
dik{}cakrESu kuThArayanvizikhayan niHkSAtriyAM mEdinIm||9||
tAtOjjIvanakRn{}nRpAlakakulaM triHsaptakRtvO jayan
santarpyAtha samantapaJcakamahAraktahRdaudhE pitRRn|
yajJE kSmAmapi kAzyapAdiSu dizan sAlvEna yudhyan punaH
kRSNO'muM nihaniSyatIti zamitO yuddhAt kumArairbhavAn||10||
nyasyAstrANi mahEndrabhUbhRti tapastanvanpunarmajjitAm
gOkarNAvadhi sAgarENa dharaNIM dRSTvArthitastApasaiH|
dhyAtESvAsaghRtAnalAstracakitaM sindhuM sRvakSEpaNA-
dutsAryOddhRtakEraLO bhRgupatE vAtEza saMrakSa mAm||11||

||iti zrImannArAyaNIyE SaTtriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox