From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptadaza-dazakam -- dhruvacaritam

uttAnapAdanRpatErmanunandanasya
jAyA babhUva surucirnitarAmabhISTA|
anyA sunItiriti bharturanAdRtA sA
tvAmEva nityamagatiH zaraNaM gatA'bhUt||1||
aGkE pituH suruciputrakamuttamaM tam
dRSTvA dhruvaH kila sunItisutO'dhirOkSyan|
AcikSipE kila zizuH sutarAM surucyA
dussantyajA khalu bhavadvimukhairasUyA||2||
tvanmOhitE pitari pazyati dAravazyE
dUraM duruktinihataH sa gatO nijAmbAm|
sA'pi svakarmagatisantaraNAya puMsAm
tvatpAdamEva zaraNaM zizavE zazaMsa||3||
AkarNya sO'pi bhavadarcanizcitAtmA
mAnI nirEtya nagarAtkila paJcavarSaH|
sandRSTanAradanivEditamantramArgas
tvAmArarAdha tapasA madhukAnanAntE||4||
tAtE viSaNNahRdayE nagarIM gatEna
zrInAradEna parisAntvitacittavRttau|
bAlastvadarpitamanAH kramavardhitEna
ninyE kaThOratapasA kila paJca mAsAn||5||
tAvattapObalanirucchvasitE digantE
dEvArthitastvamudayatkaruNArdracEtAH|
tvadrUpacidrasanilInamatEH purastA-
dAvirbabhUvitha vibhO garuDAdhirUDhaH||6||
tvaddarzanapramadabhArataraGgitaM tam
dRgbhyAM nimagnamiva rUparasAyanE tE|
tuSTUSamANamavagamya kapOladEzE
saMspRSTavAnasi darENa tathA''darENa||7||
tAvadvibOdhavimalaM praNuvantamEna-
mAbhASathAstvamavagamya tadIyabhAvam|
rAjyaM ciraM samanubhUya bhajasva bhUyaH
sarvOttaraM dhruva padaM vinivRttihInam||8||
ityUciSi tvayi gatE nRpanandanO'sau-
AnanditAkhilajanO nagarImupEtaH|
rEmE ciraM bhavadanugrahapUrNakAmas
tAtE gatE ca vanamAdRtarAjyabhAraH||9||
yakSENa dEva nihatE punaruttamE'smin
yakSaiH sa yuddhaniratO viratO manUktyA|
zAntyA prasannahRdayAddhanadAdupEtAt
tvadbhaktimEva sudRDhAmavRNOnmahAtmA||10||
antE bhavatpuruSanItavimAnayAtO
mAtrA samaM dhruvapadE muditO'yamAstE|
EvaM svabhRtyajanapAlanalOladhIstvam
vAtAlayAdhipa nirundhi mamAmayaughAn||11||

||iti zrImannArAyaNIyE saptadaza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox