From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptacatvAriMza-dazakam -- ulUkhalabandhanam

EkadA dadhivimAthakAriNIM mAtaraM samupasEdivAn bhavAn|
stanyalOlupatayA nivArayannaGkamEtya papivAnpayOdharau||1||
ardhapItakucakuDmaLE tvayi snigdhahAsamadhurAnanAmbujE|
dugdhamIza dahanE parisnutaM dhartumAzu jananI jagAma tE||2||
sAmipItarasabhaGgasaGgatakrOdhabhAraparibhUtacEtasA|
manthadaNDamupagRhya pATitaM hanta dEva dadhibhAjanaM tvayA||3||
uccala dhvanitamuccakaistadA sannizamya jananI samAdRtA|
tvadyazOvisaravaddadarza sA sadya Eva dadhi vistRtaM kSitau||4||
vEdamArgaparimArgitaM ruSA tvAmavIkSya parimArgayantyasau|
sandadarza sukRtinyulUkhalE dIyamAnanavanItamOtavE||5||
tvAM pragRhya bata bhItibhAvanAbhAsurAnanasarOjamAzu sA|
rOSarUSitamukhI sakhIpurO bandhanAya razanAmupAdadE||6||
bandhumicchati yamEva sajjanastaM bhavantamayi bandhumicchati|
sA niyujya razanAguNAnbahUn dvayaGgulOnamakhilaM kilaikSata||7||
vismitOtsmitasakhIjanEkSitAM svinnasannavapuSaM nirIkSya tAm|
nityamuktavapurapyahO harE bandhamEva kRpayAnvamanyathAH||8||
sthIyatAM ciramulUkhalE khalEtyAgatA bhavanamEva sA yadA|
prAgulUkhalabilAntarE tadA sarpirarpitamadannavAsthitAH||9||
yadyapAzasugamO bhavAnvibhO saMyataH kimu sapAzayAnayA|
EvamAdi divijairabhiSTutO vAtanAtha paripAhi mAM gadAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE saptacatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox