From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

caturnavatitama-dazakam -- tattvajJAna-utpattiH

zuddhA niShkAmadharmaiH pravaragurugirA tatsvarUpaM paraM tE
zuddhaM dEhEndriyAdivyapagatamakhilavyAptamAvEdayantE|
nAnAtvasthaulyakArzyAdi tu guNajavapussaGgatO'dhyAsitaM tE
vahnErdAruprabhEdEShviva mahadaNutAdIptatAzAntatAdi||1||
AchAryAkhyAdharasthAraNisamanumiLachChiShyarUpOttarAra\-
NyAvEdhOdbhAsitEna sphuTataraparibOdhAgninA dahyamAnE|
karmAlIvAsanAtatkRtatanubhuvanabhrAntikAntArapUrE
dAhyAbhAvEna vidyAzikhini cha viratE tvanmayI khalvavasthA||2||
EvaM tvatprAptitO'nyO nahi khalu nikhilaklEzahAnErupAyO
naikAntAtyantikAstE kRShivadagadaShADguNyaShaDkarmayOgAH|
durvaikalyairakalyA api nigamapathAstatphalAnyapyavAptA
mattAstvAM vismarantaH prasajati patanE yAntyanantAnviShAdAn||3||
tvallOkAdanyalOkaH kvanu bhayarahitO yatparArdhadvayAntE
tvadbhItassatyalOkE'pi na sukhavasatiH padmabhUH padmanAbha|
EvambhAvE tvadharmArjitabahutamasAM kA kathA nArakANAm
tanmE tvaM Chindhi bandhaM varada kRpaNabandhO kRpApUrasindhO||4||
yAthArthyAttvanmayasyaiva hi mama na vibhO vastutO bandhamOkShau
mAyAvidyAtanubhyAM tava tu virachitau svapnabOdhOpamau tau|
baddhE jIvadvimuktiM gatavati cha bhidA tAvatI tAvadEkO
bhuGktE dEhadrumasthO viShayaphalarasAnnAparO nirvyathAtmA||5||
jIvanmuktatvamEvaMvidhamiti vachasA kiM phalaM dUradUrE
tannAmAzuddhabuddhErna cha laghu manasaH zOdhanaM bhaktitO'nyat|
tanmE viShNO kRShIShThAstvayi kRtasakalaprArpaNaM bhaktibhAram
yEna syAM maGkShu kiJchidguruvachanamiLattvatprabOdhastvadAtmA||6||
zabdabrahmaNyapIha prayatitamanasastvAM na jAnanti kEchit
kaShTaM vandhya zramAstE cirataramiha gAM bibhratE niSprasUtim|
yasyAm visvAbhirAmAH sakalamalaharA divyalIlAvatArAH
sachchitsAndraM cha rUpaM tava na nigaditaM tAM na vAchaM bhriyAsam||7||
yO yAvAnyAdRzO vA tvamiti kimapi naivAvagachChAmi bhUma\-
nnEvaJchAnanyabhAvastvadanubhajanamEvAdriyE chaidyavairin|
tvalliGgAnAM tvadaG{}ghripriyajanasadasAM darzanasparzanAdi\-
rbhUyAnmE tvatprapUjAnatinutiguNakarmAnukIrtyAdarO'pi||8||
yadyallabhyEta tattattava samupahRtaM dEva dAsO'smi tE'ham
tvadgEhOnmArjanAdyaM bhavatu mama muhuH karma nirmAyamEva|
sUryAgnibrAhmaNAtmAdiShu lasitachaturbAhumArAdhayE tvAm
tvatprEmArdratvarUpO mama satatamabhiShyandatAM bhaktiyOgaH||9||
aikyaM tE dAnOhOmavrataniyamatapassAGkhyayOgairdurApam
tvatsaGgEnaiva gOpyaH kila sukRtitamAH prApurAnandasAndram|
bhaktEShvanyEShu bhUyassvapi bahumanuShE bhaktimEva tvamAsAm
tanmE tvadbhaktimEva dRDhaya hara gadAnkRShNa vAtAlayEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE caturnavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox