From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SODaza-dazakam -- naranArAyaNAvatAraH

dakzO viriJcatanayO'tha manOstanUjAm
labdhvA prasUtimiha SODaza cApa kanyAH|
dharmE trayOdaza dadau pitRSu svadhAM ca
svAhAM havirbhuji satIM girizE tvadaMzE||1||
mUrtirhi dharmagRhiNI suSuvE bhavantam
nArAyaNaM narasakhaM mahitAnubhAvam|
yajjanmani pramuditAH kRtaturyaghOSAH
puSpOtkarAnpravavRSurnunuvuH suraughAH||2||
daityaM sahasrakavacaM kavacaiH parItam
sAhasravatsaratapassamarAbhilavyaiH|
paryAyanIrmitatapassamarau bhavantau
ziSTaikakaGkaTamamuM nyahatAM salalim||3||
anvAcarannupadizannapi mOkSadharmam
tvaM bhrAtRmAn badarikAzramamadhyavAtsIH|
zakrO'tha tE zamatapObalanissahAtmA
divyAGganAparivRtaM prajighAya mAram||4||
kAmO vasantamalayAnilabandhuzAlI
kAntAkaTAkSavizikhairvikasadvilAsaiH|
vidhyanmuhurmuhurakampamudIkSya ca tvAm
bhItastvAyAtha jagadE mRduhAsabhAjA||5||
bhItyAlamaGgajavasantasurAGganA vO
manmAnasantviha juSudhvamiti bruvANaH|
tvaM vismayEna paritaH stuvatAmathaiSAm
prAdarzayaH svaparicArakakAtarAkSIH||6||
sammOhanAya militA madanAdayastE
tvaddAsikAparimaLaiH kila mOhamApuH|
dattAM tvayA ca jagRhustrapayaiva sarva-
svarvAsigarvazamanIM punarurvazIM tAm||7||
dRSTvOrvazIM tvaM kathAM ca nizamya zakraH
paryAkulO'jani bhavanmahimAvamarzAt|
EvaM prazAntaramaNIyatarO'vatAras
tvattO'dhikO varada kRSNatanustvamEva||8||
dakSastu dhAturatilALanayA rajOndhO
nAtyAdRtastvayi ca kaSTamazAntirAsIt|
yEna vyarundha sa bhavattanumEva zarvam
yajJO ca vairapizunE svasutAM vyamAnIt||9||
kRddhEzamarditamakhaH sa tu kRttazIrSO
dEvaprasAditaharAdatha labdhajIvaH|
tvatpUritakratuvaraH punarApa zAntim
sa tvaM prazAntikara pAhi marutpurEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE SODaza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox