From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

tripaJcAzattama-dazakam -- dhEnukAsuravadhaH

atItya bAlyaM jagatAM patE tvam upEtya paugaNDavayO manOjJam|
upEkSya vatsAvanamutsavEna prAvartathA gOgaNapAlanAyAm||1||
upakramasyAnuguNaiva sEyaM marutpurAdhIza tava pravRttiH|
gOtrAparitrANakRtE'vatINastadEva dEvA''rabhathAstadA yat||2||
kadApi rAmENa samaM vanAntE vanazriyaM vIkSya caransukhEna|
zrIdAmanAmnaH svasakhasya vAcA mOdAdagA dhEnukakAnanaM tvam||3||
uttAlatAlInivahE tvaduktyA balEna dhUtE'tha balEna dOrbhyAm|
mRduH kharazcAbhyapatatpurastAt phalOtkarO dhEnukadAnavO'pi||4||
samudyatO dhainukapAlanE'haM vadhaM kathaM dhainukamadya kurvE|
itIva matvA dhruvamagrajEna suraughayOddhAramajIghatastvam||5||
tadIyabhRtyAnapi jambukatvEnOpAgatAnagrajasaMyutastvam|
jambUphalAnIva tadA nirAsthastAlESu khElanbhagavan nirAsthaH||6||
vinighnati tvayyatha jambukaughaM sanAmakatvAdvaruNastadAnIm|
bhayAkulO jambukanAmadhEyaM zrutiprasiddhaM vyadhitEti manyE||7||
tavAvatArasya phalaM murArE saJjAtamadyEti surairnutastvam|
satyaM phalaM jAtamihEti hAsI bAlaiH samaM tAlaphalAnyabhuGkthAH||8||
madhudravasrunti bRhanti tAni phalAni mEdObharabhRnti bhuktvA|
tRptaizca dRptairbhavanaM phalaughaM vahadbhirAgAH khalu bAlakaistvam||9||
hatO hatO dhEnuka ityupEtya phalAnyadadbhirmadhurANi lOkaiH|
jayEti jIvEti nutO vibhO tvaM marutpurAdhIzvara pAhi rOgAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE tripaJcAzattama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox