From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTanavatitama-dazakam -- niSkala-brahMOpAsanam

yasminnEtadvibhAtaM yata idamabhavadyEna chEdaM ya Eta\-
dyO'smAduttIrNarUpaH khalu sakalamidaM bhAsitaM yasya bhAsA|
yO vAchAM dUradUrE punarapi manasAM yasya dEvA munIndrA
nO vidyustattvarUpaM kimu punaraparE kRShNa tasmai namastE||1||
janmAthO karma nAma sphuTamiha guNadOShAdikaM vA na yasmin
lOkAnAmUtEya yaH svayamanubhajatE tAni mAyAnusArI|
bibrachChaktIrarUpO'pi cha bahutararUpO'vabhAtyaddhutAtmA
tasmai kaivalyadhAmnE pararasaparipUrNAya viShNO namastE||2||
nO tiryaJchanna martyaM na cha suramasuraM na striyaM nO pumAMsam
na dravyaM karma jAtiM guNamapi sadasadvApi tE rUpamAhuH|
ziShTaM yatsyAnniShEdhE sati nigamazatairlakShaNAvRttitastat
kRchChrENAvEdyamAnaM paramasukhamayaM bhAti tasmai namastE||3||
mAyAyAM bimbitastvaM sRjasi mahadahaGkAratanmAtrabhEdai\-
rbhUtagrAmEndriyAdyairapi sakalajagatsvapnasaGkalpakalpam|
bhUyaH saMhRtya sarvaM kamaTha iva padAnyAtmanA kAlazaktyA
gambhIrE jAyamAnE tamasi vitimirO bhAsi tasmai namastE||4||
zabdabrahmEti karmEtyaNuriti bhagavan kAla ityAlapanti
tvAmEkaM vizvahEtuM sakalamayatayA sarvathA kalpyamAnam|
vEdAntairyattu gItaM puruShaparachidAtmAbhidhaM tattu tattvam
prEkShAmAtrENa mUlaprakRtivikRtikRt kRShNa tasmai namastE||5||
sattvEnAsattayA vA na cha khalu sadasattvEna nirvAchyarUpA
dhattE yAsAvavidyA guNaphaNimativadvizvadRzyAvabhAsam|
vidyAtvaM saiva yAtA zrutivachanalavairyatkRpAsyandalAbhE
saMsArAraNyasadyastruTanaparazutAmEti tasmai namastE||6||
bhUShAsu svarNavadvA jagati ghaTazarAvAdikE mRttikAvat
tattvE saJchintyamAnE sphurati tadadhunApyadvitIyaM vapustE|
svapnadraShTuH prabOdhE timiralayavidhau jIrNarajjOzcha yadvad
vidyAlAbhE tathaiva sphuTamapi vikasEt kRShNa tasmai namastE||7||
yadbhItyOdEti sUryO dahati cha dahanO vAti vAyustathAnyE
yadbhItAH padmajAdyAH punaruchitabalInAharantE'nukAlam|
yEnaivArOpitAH prAG{}nijapadamapi tE chyAvitArazcha pazchAt
tasmai vizvaM niyantrE vayamapi bhavatE kRShNa kurmaH praNAmam||8||
trailOkyaM bhAvayantaM triguNamayamidaM tryakSharasyaikavAchyam
trIzAnAmaikyarUpaM tribhirapi nigamairgIyamAnasvarUpam|
tisrO'vasthA vidantaM triyugajanijuShaM trikramakrAntavizvam
traikAlyE bhEdahInaM tribhirahamanizaM yOgabhEdairbhajE tvAm||9||
satyaM zuddhaM vibuddhaM jayati tava vapurnityamuktaM nirIham
nirdvandvaM nirvikAraM nikhilaguNagaNavyaJjanAdhArabhUtam|
nirmUlaM nirmalaM tanniravadhimahimOllAsi nirlInamanta\-
rnissaGgAnAM munInAM nirupamaparamAnandasAndraprakAzam||10||
durvAraM dvAdazAraM trizataparimilatShaShTiparvAbhivItam
saMbhrAmyatkrUravEgaM kShaNamanu jagadAChidya sandhAvamAnam|
chakraM tE kAlarUpaM vyathayatu na tu mAM tvatpadaikAvalambam
viShNO kAruNyasindhO pavanapurapatE pAhi sarvAmayaughAt||11||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTanavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox