From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaTsaptatitama-dazakam -- uddhavadUtyam

gatvA sAndIpanimatha catuSSaSTimAtrairahObhiH
sarvajJastvaM saha musalinA sarvavidyAM gRhItvA|
putraM naSTaM yamanilayanAdAhRtaM dakSiNArtham
dattvA tasmai nijapuramagA nAdayanpAJcajanyam||1||
smRtvA smRtvA pazupasudRzaH prEmabhArapraNunnAH
kAruNyEna tvamapi vivazaH prahiNOruddhavaM tam|
kiJcAmuSmai paramasuhRdE bhaktavaryAya tAsAm
bhaktyudrEkaM sakalabhuvanE durlabhaM darzayiSyan||2||
tvanmAhAtmyaprathimapizunaM gOkulaM prApya sAyam
tvadvArtAbhirbahu sa ramayAmAsa nandaM yazOdAm|
prAtardRSTvA maNimayarathaM zaGkitAH paGkajAkSyaH
zrutvau prAptaM bhavadanucaraM tyaktakAryAH samIyuH||3||
dRSTvA cainaM tvadupamalasadvESabhUSAbhirAmam
smRtvA smRtvA tava vilasitAnyuccakaistAni tAni|
ruddhAlApAH kathamapi punargadgadAM vAcamUcuH
saujanyAdInnijaparabhidAmapyalaM vismarantyaH||4||
zrIman kiM tvaM pitRjanakRtE prESitO nirdayEna
kvAsau kAntO nagarasudRzAM hA harE nAtha pAyAH|
AzlESANAmamRtavapuSO hanta tE cumbanAnA-
munmAdAnAM kuhakavacasAM vismarEtkAnta kA vA||5||
rAsakrIDAlulitalalitaM vizlathatkEzapAzam
mandOdbhinnazramajalakaNaM lObhanIyaM tvadaGgam|
kAruNyAbdhE sakRdapi samAliGgituM darzayEti
prEmOnmAdAdbhuvanamadana tvatpriyAstvAM vilEpuH||6||
EvamprAyairvivazavacanairAkulA gOpikAstAs-
tvatsandEzaiH prakRtimanayatsO'tha vijJAnagarbhaiH|
bhUyastAbhirmuditamatibhistvanmayIbhirvadhUbhis-
tattadvArtAsarasamanayatkAnicidvAsarANi||7||
tvatprOdgANaiH sahitamanizaM sarvatO gEhakRtyam
tvadvArtaiva prasarati mithaH saiva cOtsvApalApAH|
cESTAH prAyastvadanukRtayastvanmayaM sarvamEvam
dRSTvA tatra vyamuhadadhikaM vismayAduddhavO'yam||8||
rAdhAyA mE priyatamamidaM matpriyaivaM bravIti
tvaM kiM maunaM kalayasi sakhE mAninI matpriyEva|
ityAdyEva pravadati sakhi tvatpriyO nirjanE mA-
mitthaMvAdairaramayadayaM tvatpriyAmutpalAkSIm||9||
ESyAmi drAganupagamanaM kEvalaM kAryabhArAd
vizlESE'pi smaraNadRDhatAsambhavAnmAstu khEdaH|
brahmAnandE milati nacirAtsaGgamO vA viyOgas-
tulyO vaH syAditi tava girA sO'karOnnirvyathAstAH||10||
EvaM bhaktiH sakalabhuvanE nEzitA na zrutA vA
kiM zAstraughaiH kimiha tapasA gOpikAbhyO namO'stu|
ityAnandAkulamupagataM gOkulAduddhavaM tam
dRSTvA hRSTO gurupurapatE pAhi mAmAmayaughAt||11||

||iti zrImannArAyaNIyE SaTsaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox