From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnatriMza-dazakam -- mOhinI avatAraH

udgacchatastava karAdamRtaM haratsu
daityESu tAnazaraNAnanunIya dEvAn|
sadhastirOdadhitha dEva bhavatprabhAvAd
udyatsayUthyakalahA ditijA babhUvuH||1||
zyAmAM rucApi vayasApi tanuM tadAnIm
prAptO'si tuGgakucamaNDalaMbhaGgurAM tvam|
pIyuSakumbhakalahaM parimucya sarvE
tRSNAkulAH pratiyayustvadurOjakumbhE||2||
kA tvaM mRgAkSi vibhajasva sudhAmimAmi-
tyArUDharAgavivazAnabhiyAcatO'mUn|
vizvasyatE mayi kathaM kulaTAsmi daityA
ityAlapannapi suvizvasitAnatAnIH||3||
mOdAtsudhAkalazamESu dadatsu sA tvam
duzcESTitaM mama sahadhvamiti bruvANA|
paGktiprabhEdavinivEzitadEvadaityA
lIlAvilAsagatibhiH samadAH sudhAM tAm||4||
asmAsviyaM praNayinItyusurESu tESu
jOSaM sthitESvatha samApya sudhAM surESu|
tvaM bhaktalOkavazagO nijarUpamEtya
svarbhAnumardhaparipItasudhaM vyalAvIH||5||
tvattaH sudhAharaNayOgyaphalaM parESu
dattvA gatE tvayi suraiH khalu tE vyagRhNan|
ghOrE'tha mUrchati raNE balidaityamAyA-
vyAmOhitE suragaNE tvamihAvirAsIH||6||
tvaM kAlanEmimatha mAlisukhAJjaghantha
zakrO jaghAna balijambhavalAn sapAkAn|
zuSkArdraduSkaravadhE namucau ca lUnE
phEnEna nAradagirA nyaruNO raNaM tvam||7||
yOSAvapurdanujamOhanamAhitaM tE
zrutvaM vilOkanakutUhalavAnmahEzaH|
bhUtaissamaM girijayA ca gataH padaM tE
stutvAbravIdabhimataM tvamathO tirOdhAH||8||
ArAmasImani ca kandukaghAtalIlA-
lOlAyamAnanayanAM kamanIM manOjJAm|
tvAmESa vIkSya vigaLadvasanAM manObhU-
vEgAdanaGgaripuraGga samAliliGga||9||
bhUyO'pi vidrutavatImupadhAvya dEvO
vIryapramOkSavikasatparamArthabOdhaH|
tvanmAnitastava mahattvamuvAca dEvyai
tattAdRzastvamava vAtanikEtanAtha||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnatriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox