From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcasaptatitama-dazakam -- kaMsavadhaH

prAtaH santrastabhOjakSitipativacasA prastutE mallatUryE
saGghE rAjJAM ca maJcAnabhiyayuSi gatE nandagOpE'pi harmyam|
kaMsE saudhAdhirUDhE tvamapi sahabalaH sAnugazcAruvESO
raGgadvAraM gatO'bhUH kupitakuvalayApIDanAgAvalIDham||1||
pApiSThApEhi mArgAd{}drutamiti vacasA niSThurakruddhabuddhE-
ragbaSThasya praNOdAdadhikajavajuSA hastinA gRhyamANaH|
kElImuktO'tha gOpIkucakalazaciraspardhinaM kumbhamasya
vyAhatyAlIyathAstvaM caraNabhuvi punarnirgatO valguhAsI||2||
hastaprApyO'pyagamyO jhaTiti munijanasyEva dhAvangajEndram
krIDannApatya bhUmau punarabhipatatastasya dantaM sajIvam|
mUlAdunmUlya tanmUlagamahitamahAmauktikAnyAtmamitrE
prAdAstvaM hAramEbhirlalitaviracitaM rAdhikAyai dizEti||3||
gRhNAnaM dantamaMsE yutamatha halinA raGgamaGgAvizantam
tvAM maGgalyAGgabhaGgIrabhasahRtamanOlOcanA vIkSya lOkAH|
haMhO dhanyO nu nandO nahi nahi pazupAlAGganA nO yazOdA
nO nO dhanyEkSaNAH smastrijagati vayamEvEti sarvE zazaMsuH||4||
pUrNaM brahmaiva sAkSAnniravadhiparamAnandasAndraprakAzam
gOpESu tvaM vyalAsIrna khalu bahujanaistAvadAvEditO'bhUH|
dRSTvAtha tvAM tadEdaMprathamamupagatE puNyakAlE janaughAH
pUrNAnandA vipApAH sarasamabhijagustvatkRtAni smRtAni||5||
cANUrO mallavIrastadanu nRpagirA muSTikO muSTizAlI
tvAM rAmaM cAbhipEdE jhaTajhaTiti mithO muSTipAtAtirUkSam|
utpAtApAtanAkarSaNavividharaNAnyAsatAM tatra citram
mRtyOH prAgEva mallaprabhuragamadayaM bhUrizO bandhamOkSAn||6||
hA dhikkaSTaM kumArau sulalitavapuSau mallavIrau kaThOrau
na drakSyAmO vrajAmastvaritamiti janE bhASamANE tadAnIm|
cANUraM taM karAd{}bhrAmaNavigaladasuM pOthayAmAsithOrvyAm
piSTO'bhUnmuSTikO'pi drutamatha halinA naSTaziSTairdadhAvE||7||
kaMsassaMvAryaM tUryaM khalamatiravidankAryamAryAn pitRRMstA-
nAhantuM vyAptamUrtEstava ca samaziSaddUramutsAraNAya|
ruSTO duSTOktibhistvaM garuDa iva giriM maJcamaJcannudaJcat
khaGgavyAvadgadussaGgrahamapi ca haThAtprAgrahIraugrasEnim||8||
sadyO niSpiSTasandhiM bhuvi narapatimApAtya tasyOpariSTAt
tvayyApAtyE tadaiva tvadupari patitA nAkinAM puSpavRSTiH|
kiM kiM brUmastadAnIM satatamapi bhiyA tvadgatAtmA sa bhEjE
sAyujyaM tvadvadhOtthA parama paramiyaM vAsanA kAlanEmEH||9||
tad{}bhrAtRRnaSTa piSTvA drutamatha pitarau sannamannugrasEnam
kRtvA rAjAnamuccairyadukulamakhilaM mOdayankAmadAnaiH|
bhaktAnAmuttamamJcOddhavamamaragurOrAptanItiM sakhAyam
labdhvA tuSTO nagaryAM pavanapurapatE rundhi mE sarvarOgAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcasaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox