From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcama-dazakam -- virAT puruSOtpattiH

vyaktAvyaktamidaM na kiJcidabhavatprAkprAkRtaprakzayE
mAyAyAm guNasAmyaruddhavikRutau tvayyAgatAyAM layam|
nO mRtyuzca tadAmRtaM ca samabhUnnAhnO na rAtrEH sthiti-
statraikastvamaziSyathAH kila parAnandaprakAzAtmanA||1||
kAlaH karmaguNAzca jIvanivahA vizvaM ca kAryaM vibhOH
cillIlAratimEyuSi tvayi tadA nirlInatAmAyayuH|
tESAM naiva vadantyasatvamayi bhO zaktyAtmanA tiSTatAm
nO cEt kiM gaganaprasUnasadRuzAM bhUyO bhavEtsaMbhavaH||2||
EvaM ca dviparArdhakAlavigatAvIkzAM sisRkzAtmikAm
vibhrANE tvayi cukzubhE tribhuvanIbhAvAya mAyA svayam|
mAyAtaH khalu kAlazaktirakhilAdRSTAM svabhAvO'pi ca
prAdurbhUya guNAnvikAsya vidadhustasyAsyAssahAyakriyAm||3||
mAyAsannihitO'praviSTavapuSA sAkzIti gItO bhavAn
bhEdaistAM pratibiMbatO vivizivAn jIvO'pi naivAparaH|
kAlAdipratibOdhitA'tha bhavatA saJcOditA ca svayam
mAyA sa khalu buddhitatvamasRjadyO'sau mahAnucyatE||4||
tatrAsau triguNAtmakO'pi ca mahAn satvapradhAnaH svayam
jIvE'smin khalu nirvikalpamahamityudbOdhaniSpAdakaH|
cakrE'smin savikalpabOdhakamahantatvaM mahAn khalvasau
sampuSTaM triguNaistamO'tibahulaM viSNO bhavatprEraNAt||5||
sO'haM ca triguNakramAt trividhatAmAsAdya vaikArikO
bhUyastaijasatAmasAviti bhavannAdyEna satvAtmanA|
dEvAnindriyamAninO'kRta dizAvAtArkapAzyazvinO
vahnIndrAcyutamitrakAn vidhuvidhizrIrudrazArIrakAn||6||
bhUmanmAnasabhuddhyahaGkRtimiLaccittAkhyavRtyanvitam
taccAntaHkaraNaM vibhO tava balAt satvAMza EvAsRjat|
jAtastaijasatO dazEndriyagaNastattAmasAMzAtpuna-
stanmAtraM nabhasO marutpurapatE zabdO'jani tvadbalAt||7||
zabdAd{}vyOma tataH sasarjitha vibhO sparzaM tatO mArutam
tasmAdrUpamatO mahO'tha ca rasaM tOyaM ca gandhaM mahIm|
Evam mAdhava pUrvapUrvakalanAdAdyAdyadharmAnvitam
bhUtagrAmamimaM tvamEva bhagavan prAkAzayastAmasAt||8||
EtE bhUtagaNAstathEndriyagaNA dEvAzca jAtA pRthaG-
nO zEkurbhuvanANDanirmitividhau dEvairamIbhistadA|
tvaM nAnAvidhasUktibhirnutaguNastatvAnyamUnyAvizaM-
zcESTAzaktimudIrya tAni ghaTayan hairaNyamaNDaM vyadhAH||9||
aNDaM tatkhalu pUrvasRSTasalilE'tiSThat sahasraM samAH
nirbhindannakRthAzcaturdazajagadrUpaM virADAhvayam|
sAhasraiH karapAdamUrdhanivahairnizzESajIvAtmakO
nirbhAtO'si marutpurAdhipa sa mAM trAyasva sarvAmayAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox