From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaNNavatitama-dazakam -- bhagavadvibhUtayaH

tvaM hi brahmaiva sAkShAt paramurumahimannakSharANAmakAra\-
stArO mantrEShu rAjJAM manurasi muniShu tvaM bhRgurnAradO'pi|
prahlAdO dAnavAnAM pazuShu cha surabhiH pakShiNAM vainatEyO
nAgAnAmasyanantaH surasaridapi cha srOtasAM vizvamUrtE||1||
brahmaNyAnAM balistvaM kratuShu cha japayajJO'sO vIrEShu pArthO
bhaktAnAmuddhavastvaM balamasi balinAM dhAma tEjasvinAM tvam|
nAstyantastvadvibhUtErvikasadatizayaM vastu sarvaM tvamEva
tvaM jIvastvaM pradhAnaM yadiha bhavadRtE tanna kiJchitprapaJchE||2||
dharmaM varNAzramANAM zrutipathavihitaM tvatparatvEna bhaktyA
kurvantO'ntarvirAgE vikasati zanakaissantyajantO labhantE|
sattAsphUrtipriyatvAtmakamakhilapadArthEShu bhinnEShvabhinnam
nirmUlaM vizvamUlaM paramamahamiti tvadvibOdhaM vizuddham||3||
jJAnaM karmApi bhaktistritayamiha bhavatprApakaM tatra tAva\-
nnirviNNAnAmazEShE viShaya iha bhavEt jJAnayOgE'dhikAraH|
saktAnAM karmayOgastvayi hi vinihitO yE tu nAtyantasaktA
nApyatyantaM viraktAstvayi cha dhRtarasA bhaktiyOgO hyamIShAm||4||
jJAnaM tvadbhaktatAM vA laghu sukRtavazAnmartyalOkE labhantE
tasmAttatraiva janma spRhayati bhagavan nAkagO nArakO vA|
AviShTaM mAM tu daivAdbhavajalanidhipOtAyitE martyadEhE
tvaM kRtvA karNadhAraM gurumanuguNavAtAyitastArayEthAH||5||
avyaktaM mArgayantaH zrutibhirapi nayaiH kEvalajJAnalubdhAH
klizyantE'tIva siddhiM bahutarajanuShAmanta EvApnuvanti|
dUrasthaH karmayOgO'pi cha paramaphalE nanvayaM bhaktiyOga\-
stvAmUlAdEva hRdyastvaritamayi bhavatprApakO vardhatAM mE||6||
jJAnAyaivAtiyatnaM munirapavadatE brahmatattvaM tu zruNvan
gADhaM tvatpAdabhaktiM zaraNamayati yastasya muktiH karAgrE|
tvaddhyAnE'pIha tulyA punarasukaratA chittachAJchalyahEtO\-
rabhyAsAdAzu zakyaM vazayituM tvatkRpAchArutAbhyAm||7||
nirviNNaH karmamArgE khalu viShamatamE tvatkathAdau cha gADham
jAtazraddhO'pi kAmAnayi bhuvanapatE naiva zaknOmi hAtum|
tadbhUyO nizchayEna tvayi nihitamanA dOShabuddhyA bhajaMstAn
puShNIyAM bhaktimEva tvayi hRdayagatE maGkShu naGkShyanti saGgAH||8||
kazchitklEzArjitArthakShayavimalamatirnudyamAnO janaudhaiH
prAgEvaM prAhi viprO na khalu mama janaH kAlakarmagrahA vA|
chEtO mE duHkhahEtustadiha guNagaNaM bhAvayatsarvakArI\-
tyuktvA zAntO gatastvAM mama cha kuru vibhO tAdRzIM chittazAntim||9||
aiLaH prAgurvazIM pratyativivazamanAH sEvamAnazchiraM tAm
gADhaM nirvidya bhUyO yuvatisukhamidaM kShudramEvEti gAyan|
tvadbhaktiM prApya pUrNaH sukhataramacharattadvaduddhUta saGgam
bhaktOttaMsaM kriyA mAM pavanapurapatE hanta mE rundhirOgAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE SaNNavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox