From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaTSaSTitama-dazakam -- gOpIjanAhlAdanam

upayAtAnAM sudRzAM kusumAyudhabANapAtavivazAnAm|
abhivAJchitaM vidhAtuM kRtamatirapi tA jagAtha vAmamiva||1||
gaganagataM muninivahaM zrAvayituM jagitha kulavadhUdharmam|
dharmyaM khalu tE vacanaM karma tu nO nirmalasya vizvAsyam||2||
AkarNya tE pratIpAM vANImENIdRzaH paraM dInAH|
mA mA karuNAsindhO parityajEtyaticiraM vilEpustAH||3||
tAsAM ruditairlapitaiH karuNAkulamAnasO murArE tvam|
tAbhiH samaM pravRttO yamunApuLinESu kAmamabhirantum||4||
candrakarasyandalasatsundarayamunAtaTAntavIthISu|
gOpIjanOttarIyairApAditasaMstarO nyaSIdastvam||5||
sumadhuranarmAlapanaiH karasaGgrahaNaizca cumbanOllAsaiH|
gADhAliGganasaGgaistvamaGganAlOkamAkulIcakRSE||6||
vAsOharaNadinE yadvAsOharaNaM pratizrutaM tAsAm|
tadapi vibhO rasavivazasvAntAnAM kAntasubhruvAmadadhAH||7||
kandaLitadharmalEzaM kundamRdusmEravak{}trapAthOjam|
nandasuta tvAM trijagatsundaramupagUhya nanditA bAlAH||8||
virahESvaGgAramayaH zRGgAramayazca saGgamE'pi tvam|
nitarAmaGgAramayastatra punaH saGgamE'pi citramidam||9||
rAdhAtuGgapayOdharasAdhuparirambhalOlupAtmAnam|
ArAdhayE bhavantaM pavanapurAdhIza zamaya sakalagadAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE SaTSaSTitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox