From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaDazItitama-dazakam -- bhAratayuddham

sAlvO bhaiShmIvivAhE yadubalavijitazchandrachUDAdvimAnam
vindansaubhaM sa mAyI tvayi vasati kurUMstvatpurImabhyabhAGkShIt|
pradyumnastaM nirundhannakhilayadubhaTairnyagrahIdugravIryam
tasyAmAtyaM dyumantaM vyajani cha samarassaptaviMzatyahAntaH||1||
tAvattvaM rAmazAlI tvaritamupagataH khaNDitaprAyasainyam
saubhEzaM taM nyarundhAH sa cha kila gadayA zArGgamabhraMzayattE|
mAyAtAtaM vyahiMsIdapi tava puratastattvayApi kShaNArdham
nAjJAyItyAhurEkE tadidamavamataM vyAsa Eva nyaShEdhIt||2||
kShiptvA saubhaM gadAchUrNitamudakanidhau maGkShu sAlvE'pi chakrE\-
NOtkRttE dantavaktraH prasabhamabhipatannabhyamuJchadgadAM tE|
kaumOdakyA hatO'sAvapi sukRtanidhizchaidyavatprApadaikyam
sarvEShAmESha pUrvaM tvayi dhRtamanasAM mOkShaNArthO'vatAraH||3||
tvayyAyAtE'tha jAtE kila kurusadasi dyUtakE saMyatAyAH
krandantyA yAjJasEnyAH sakaruNamakRthAzchElamAlAmanantAm|
annAntaprAptazarvAMzajamunichakitadraupadI chintitO'tha
prAptaz zAkAnnamaznan munigaNamakRthAstRptimantaM vanAntE||4||
yuddhOdyOgE'tha mantrE milati sati vRtaH phalgunEna tvamEkaH
kauravyE dattasainyaH karipuramagamO dUtyakRtpANDavArtham|
bhIShmadrONAdimAnyE tava khalu vachanE dhikkRtE kauravENa
vyAvRNvanvizvarUpaM munisadasi purIM kShObhayitvAgatO'bhUH||5||
jiShNOstvaM kRShNa sUtaH khalu samaramukhE bandhughAtE dayAlum
khinnaM taM vIkShya vIraM kimidamayi sakhE nitya EkO'yamAtmA|
kO vadhyaH kO'tra hantA tadiha vadhabhiyaM prOjjhya mayyarpitAtmA
dharmyaM yuddhaM charEti prakRtimanayathA darzayanvizvarUpam||6||
bhaktOttaMsE'tha bhIShmE tava dharaNibharakShEpakRtyaikasaktE
nityaM nityaM vibhindatyayutasamadhikaM prAptasAdE cha pArthE|
nizzastratvapratijJAM vijahadarivaraM dhArayankrOdhazAlI\-
vAdhAvanprAJjaliM taM natazirasamathO vIkShya mOdAdapAgAH||7||
yuddhE drONasya hastisthiraraNabhagadattEritaM vaiShNavAstram
vakShasyAdhatta chakrasthagitaravimahAH prArdayansindhurAjam|
nAgAstrE karNamuktE kShitimavanamayankEvalaM kRttamaulim
tatrE tatrApi pArthaM kimiva na hi bhavAn pANDavAnAmakArShIt||8||
yuddhAdau tIrthagAmI sa khalu haladharO naimizakShEtramRchCha\-
nnapratyutthAyisUtakShayakRdatha sutaM tatpadE kalpayitvA|
yajJaghnaM balvalaM parvaNi paridalayan snAtatIrthO raNAntE
samprAptO bhImaduryOdhanaraNamazamaM vIkShya yAtaH purIntE||9||
saMsuptadraupadEyakShapaNahatadhiyaM drauNimEtya tvaduktyA
tanmuktaM brAhmamastraM samahRta vijayO mauliratnaM cha jahrE|
uchChittyai pANDavAnAM punarapi cha vizatyuttarAgarbhamastrE
rakShannaGguShThamAtraH kila jaTharamagAzchakrapANirvibhO tvam||10||
dharmaughaM dharmasUnOrabhidadhadakhilaM ChandamRtyuH sa bhIShma-
stvAM pazyanbhaktibhUmnaiva hi sapadi yayau niShkalabrahmabhUyam|
saMyAjyAthAzvamEdhaistribhiratimahitairdharmajaM pUrNakAmam
samprAptO dvArakAM tvaM pavanapurapatE pAhi mAM sarvarOgAt||11||

||iti zrImannArAyaNIyE SaDazItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox