From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

zatatama-dazakam -- kEzAdipAdavarNanam

agrE pazyAmi tEjO nibiDatarakalAyAvalIlObhanIyam
pIyUSAplAvitO'haM tadanu tadudarE divyakaizOravESam|
tAruNyArambharamyaM paramasukharasAsvAdarOmAJcitAGgai-
rAvItaM nAradAdyaivilasadupaniSatsundarImaNDalaizca||1||
nIlAbhaM kuJcitAgraM ghanamamalataraM saMyataM cArubhaGgyA
ratnOttaMsAbhirAmaM valayitamudayaccandrakaiH piJchajAlaiH|
mandArasraG{}nivItaM tava pRthukabarIbhAramAlOkayE'ham
snigdhazcEtOrdhvapuNDrAmapi ca sulalitAM phAlabAlEnduvIthIm||2||
hRdyaM pUrNAnukampArNavamRdulaharIcaJcalabhrUvilAsai-
rAnIlasnigdhapakSmAvaliparilasitaM nEtrayugmaM vibhO tE|
sAndracchAyaM vizAlAruNakamaladalAkAramAmugdhatAram
kAruNyAlOkalIlAziziritabhuvanaM kSipyatAM mayyanAthE||3||
uttuGgOllAsinAsaM harimaNimukuraprOllasadgaNDapAlI-
vyAlOlatkarNapAzAJcitamakaramaNIkuNDaladvandvadIpram|
unmIladdantapaGktisphuradaruNataracchAyabimbAdharAntaH-
prItiprasyandimandasmitazizirataraM vaktramudbhAsatAM mE||4||
bAhudvandvEna ratnOjvalavalayabhRtA zONapANipravALE-
nOpAttAM vENunALIM prasRtanakhamayUkhAGgulIsaGgazArAm|
kRtvA vaktrAravindE sumadhuravikasadrAgamudbhAvyamAnaiH
zabdabrahmAmRtaistvaM ziziritabhuvanaissiJca mE karNavIthIm||5||
utsarpatkaustubhazrItatibhiraruNitaM kOmaLaM kaNThadEzam
vakSaH zrIvatsaramyaM taraLatarasamuddIprahArapratAnam|
nAnAvarNaprasUnAvalikisalayinIM vanyamAlAM vilOla-
llOlambAM lambamAnAmurasi tava tathA bhAvayE ratnamAlAm||6||
aGgE paJcAGgarAgairatizayavikasatsaurabhAkRSTalOkam
lInAnEkatrilOkIvitatimapi kRzAM bibhrataM madhyavallIm|
zakrAzmanyastataptOjvalakanakanibhaM pItacElaM dadhAnam
dhyAyAmO dIptarazmisphuTamaNirazanAkiGgiNImaNDitaM tvAm||7||
UrU cArU tavOrU ghanamasRNarucau cittacOrau ramAyA
vizvakSObhaM vizaGkya dhruvamanizamubhau pItacElAvRtAGgau|
AnamrANAM purastAnnyasanadhRtasamastArthapALIsamudga-
cchAyAM jAnudvayaM ca kramapRthulamanOjJE ca jaGghE niSEvE||8||
maJjIraM maJjunAdairiva padabhajanaM zrEya ityAlapantam
pAdAgraM bhrAntimajjatpraNatajanamanOmandarOddhArakUrmam|
uttuGgAtAmrarAjannakharahimakarajyOtsnayA cA'zritAnAm
santApadhvAntahattrIM tatimanukalayE maGgalAmaGgulInAm||9||
yOgIndrANAM tvadaGgESvadhikasumadhuraM muktibhAjAM nivAsO
bhaktAnAM kAmavarSadyutarukisalayaM nAtha tE pAdamUlam|
nityaM cittasthitaM mE pavanapurapatE kRSNa kAruNyasindhO
hRtvA niHzESatApAnpradizatu paramAnandasandOhalakSmIm||10||
ajJAtvA tE mahattvaM yadiha nigaditaM vizvanAtha kSamEthAH
stOtraM caitatsahasrOttaramadhikataraM tvatprasAdAya bhUyAt|
dvEdhA nArAyaNIyaM zrutiSu ca januSA stutyatAvarNanEna
sphItaM lIlAvatArairidamiha kurutAmAyurArOgyasaukhyam||11||

||iti zrImannArAyaNIyE zatatama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox