From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcatriMza-dazakam -- zrIrAmAvatAraH - 2

nItassugrIvamaitrIM tadanu dundubhEH kAyamuccaiH
kSiptvAGguSThEna bhUyO lulavitha yugapatpatriNA sapta sAlAn|
hatvA sugrIvaghAtOdyatamatulabalaM vAlinaM vyAjavRttyA
varSAvElAmanaiSIrvirahataraLitastvaM mataGgAzramAntE||1||
sugrIvENAnujOktyA sabhayamabhiyatA vyUhitAM vAhinIM tA-
mRkSANAM vIkSya dikSu drutamatha dayitAmArgaNAyAvanamrAm|
sandEzaM cAngulIyaM pavanasutakarE prAdizO mOdazAlI
mArgE mArgE mamArgE kapibhirapi tadI tvatpriyA saprayAsaiH||2||
tvadvArtAkarNanOdyadgarudurujavasampAtisampAtivAkya-
prOttIrNArNOdhirantarnagari janakajAM vIkSya dattvA'GgulIyam|
prakSudyOdyAnamakSakSapaNacaNaraNaH sODhabandhO dazAsyam
dRSTvA pluSTvA ca laGkAM jhaTiti sa hanumAnmauliratnaM dadau tE||3||
tvaM sugrIvAGgadAdiprabalakapicamUcakravikrAntabhUmI-
cakrO'bhikramya pArEjaladhi nizicarEndrAnujAzrIyamANaH|
tatprOktAM zatruvArtAM rahasi nizamayanprArthanApArthyarOSa-
prAstAgnEyAstratEjastrasadudadhigirA labdhavAnmadhyamArgam||4||
kIzairAzAntarOpAhRtagirinikaraiH sEtumAdhApya yAtO
yAtUnyAmardya daMSTrAnakhazikharizilAsAlazastraiH svasainyaiH|
vyAkurvansAnujastvaM samarabhuvi paraM vikramaM zakrajEtrA
vEgAnnAgAstrabaddhaH patagapatigarunmArutairmOcitO'bhUH||5||
saumitristvatra zaktiprahRtigaLadasurvAtajAnItazaila-
ghrANAtpraNAnupEtO vyakRNuta kusRtizlAghinaM mEghanAdam|
mAyAkSObhESu vaibhISaNavacanahRtastambhanaH kumbhakarNam
samprAptaM kampitOrvItalamakhilacamUbhakSiNaM vyakSiNOstvam||6||
gRhNan jambhArisamprESitarathakavacau rAvaNEnAbhiyudhyan
brahmAstrENAsya bhindan gaLatatimabalAmagnizuddhAM pragRhNan|
dEva zrENIvarOjjIvitasamaramRtairakSatairRkSasaGghair-
laGkAbhartrA ca sAkaM nijanagaramagAH sapriyaH puSpakENa||7||
prItO divyAbhiSEkairayutasamadhikAnvatsarAnparyaraMsI-
rmaithilyAM pApavAcA ziva ziva kila tAM garbhiNImabhyahAsIH|
zatrughnEnArdayitvA lavaNanizicaraM prArdayaH zUdrapAzam
tAvadvAlmIkigEhE kRtavasatirupAsUta sItA sutau tE||8||
vAlmIkEstvatsutOdgApitamadhurakRtErAjJayA yajJavATE
sItAM tvayyAptukAmE kSitimavizadasau tvaM ca kAlArthitO'bhUH|
hEtOH saumitrighAtI svayamatha sarayUmagnanizzESabhRtyaiH
sAkaM nAkaM prayAtO nijapadamagamO dEva vaikuNThamAdyam||9||
sO'yaM martyAvatArastava khalu niyataM martyazikSArthamEvam
vizlESArtirnirAgastyajanamapi bhavEtkAmadharmAtisaktyA|
nO cEtsvAtmAnubhUtEH kvanu tava manasO vikriyA cakrapANE
sa tvaM sattvaikamUrtE pavanapurapatE vyAdhunu vyAdhitApAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcatriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox