From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

trayOviMza-dazakam -- dakSa-citrakEtucaritam

prAcEtastu bhagavannaparO'pi dakSas-
tvatsEvanaM vyadhita sargavivRddhikAmaH|
AvirbabhUvitha tadA lasadaSTabAhus-
tasmai varaM daditha tAM ca vadhUmasiknIm||1||
tasyAtmajAstvayutamIza punaH sahasram
zrInAradasya vacasA tava mArgamApuH|
naikatravAsamRSayE sa mumOca zApam
bhaktOttamastvRSiranugnahamEva mEnE||2||
SaSTyA tatO duhitRbhiH sRjataH kulaughAn
dauhitrasUnuratha tasya sa vizvarUpaH|
tvatstOtravarmitamajApayadindramAjau
dEva tvadIyamahimA khalu sarvajaitraH||3||
prAk{}zUrasEnaviSayE kila citrakEtuH
putrAgrahI nRpatiraGgirasaH prabhAvAt|
labdhvaikaputramatha tatra hatE sapatnI-
saGghairamuhyadavazastava mAyayAsau||4||
taM nAradastu samamaGgirasA dayAluH
samprApya tAvadupadarzya sutasya jIvam|
kasyAsmi putra iti tasya girA vimOham
tyak{}tvA tvadarcanavidhau nRpatiM nyayuGkta||5||
stOtraM ca man{}tramapi nAradatO'tha labdhvA
tOSAya zESavapuSO nanu tE tapasyan|
vidyAdharAdhipatitAM sa hi saptarAtrE
labdhvApyakuNTHamatiranvabhajadbhavantam||6||
tasmai mRNALadhavaLEna sahasrazIrSNA
rUpENa baddhanutisiddhagaNAvRtEna|
prAdurbhavannaciratO nutibhiH prasannO
dattvAtmatatvamanugRhya tirOdadhAtha||7||
tvadbhaktamauliratha sO'pi ca lakSalakSam
varSANi harSulamanA bhuvanESu kAmam|
saGgApayanguNagaNaM tava sundarIbhiH
saGgAtirEkarahitO lalitaM cacAra||8||
atyantasaGgavilayAya bhavatpraNunnO
nUnaM sa rUpyagirimApya mahatsamAjE|
nizzaGkamaGkakRtavallabhamaGgajArim
taM zaGkaraM parihasannumayAbhizEpE||9||
nissambhramastvayamayAcitazApamOkSO
vRtrAsuratvamupagamya surEndrayOdhI|
bhaktyAtmatattvakathanaissamarE vicitram
zatrOrapi bhramamapAsya gataH padaM tE||10||
tvatsEvanEna ditirindravadhOdyatA'pi
tAnpratyutEndrasuhRdO marutO'bhilEbhE|
duSTAzayE'pi zubhadaiva bhavanniSEvA
tattAdRzastvamava mAM pavanAlayEza||11||

||iti zrImannArAyaNIyE trayOviMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox