From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwAviMza-dazakam -- ajAmiLamOkSaH

ajAmiLO nAma mahIsuraH purA caranvibhO dharma pathAn gRhAzramI|
gurOrgirA kAnanamEtya dRSTavAnsughRSTazIlAM kulaTAM madAkulAm||1||
svataH prazAntO'pi tadAhRtAzayaH svadharmamutsRjya tayA samAraman|
adharmakArI dazamI bhavanpunardadhau bhavannAmayutE sutE ratim||2||
sa mRtyukAlE yamarAjakiGkarAn bhayaGkarAMstrInabhilakSayanbhiyA|
purA manAk{}tvatsmRtivAsanAbalAjjuhAva nArAyaNanAmakaM sutam||3||
durAzayasyApi tadAtvanirgatatvadIyanAmAkSaramAtravaibhavAt|
purO'bhipEturbhavadIyapArSadAzcaturbhujAH pItapaTA manOramAH||4||
amuM ca saMpAzya vikarSatO bhatAn vimuJcatEtyArurudhurbalAdamI|
nivAritAstE ca bhavajjanaistadA tadIyapApaM nikhilaM nyavEdayan||5||
bhavantu pApAni kathaM tu niSkRtE kRtE'pi bhO daNDanamasti paNditAH|
na niSkRtiH kiIM viditA bhavAdRzAmiti prabhO tvatpuruSA babhASirE||6||
zrutismRtibhyAM vihitA vratAdayaH punanti pApaM na lunanti vAsanAm|
anantasEvA tu nikRntati dvayImiti prabhO tvatpuruSA babhASirE||7||
anEna bhO janmasahasrakOTibhiH kRtESu pApESvapi niSkRtiH kRtA|
tadagrahInnAma bhayAkulO harEriti prabhO tvatpuruSA babhASirE||8||
nRNAmabuddhyApi mukundakIrtanaM dahatyaghaughAnmahimAsya tAdRzaH|
yathAgnirEdhAMsi yathauSadhaM gadAniti prabhO tvatpuruSA babhASirE||9||
itIritairyAmyabhaTairapAsRtE bhavadbhaTAnAM ca gaNE tirOhitE|
bhavatsmRtiM kaJcana kAlamAcaranbhavatpadaM prApi bhavadbhaTairasau||10||
svakiGgarAvEdanazaGkitO yamastvadaGghribhaktESu na gamyatAmiti|
svakIyabhRtyAnazizikSaduccakaiH sa dEva vAtAlaya pAhi mAm||11||

||iti zrImannArAyaNIyE dwAviMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox