From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptAzItitama-dazakam -- kucEla-vRttAntaH

kuchElanAmA bhavataH satIrthyatAM gataH sa sAndIpanimandirE dvijaH|
tvadEkarAgENa dhanAdiniHspRhO dinAni ninyE prazamI gRhAzramI||1||
samAnazIlA'pi tadIyavallabhA tathaiva nO chittajayaM samEyuShI|
kadAchidUchE bata vRttilabdhayE ramApatiH kiM na sakhA niShEvyatE||2||
itIritO'yaM priyayA kShudhArtayA jugupsamAnO'pi dhanE madAvahE|
tadA tvadAlOkanakautukAdyayau vahanpaTAntE pRthukAnupAyanam||3||
gatO'yamAzcharyamayIM bhavatpUrIM gRhEShu zaibyAbhavanaM samEyivAn|
pravizya vaikuNThamivApa nirvRtiM tavAtisambhAvanayA tu kiM punaH||4||
prapUjitaM taM priyayA cha vIjitaM karE gRhItvA'kathayaH purA kRtam|
yadindhanArthaM gurudArachOditairapartuvarShaM tadamarShi kAnanE||5||
trapAjuShO'smAtpRthukaM balAdatha pragRhya muShTau sakRdAzitE tvayA|
kRtaM kRtaM nanviyatEti sambhramAdramA kilOpEtya karaM rurOdha tE||6||
bhaktEShu bhaktEna sa mAnitastvayA purIM vasannEkanizAM mahAsukham|
batAparEdyurdraviNaM vinA yayau vichitrarUpastava khalvanugrahaH||7||
yadi hyayachiShyamadAsyadachyutO vadAmi bhAryAM kimiti vrajannasau|
tvaduktilIlAsmitamagnadhIH punaH kramAdapazyanmaNidIpramAlayam||8||
kiM mArgavibhraMza iti bhramankShaNaM gRhaM praviShTaH sa dadarza vallabhAm|
sakhIparItAM maNihEmabhUShitAM bubOdha cha tvatkaruNAM mahAdbhutAm||9||
sa ratnazAlAsu vasannapi svayaM samunnamadbhaktibharO'mRtaM yayau|
tvamEvamApUritabhaktavAJChitO marutpurAdhIza harasva mE gadAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE saptAzItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox