From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

tricatvAriMza-dazakam -- tRNAvartavadhaH

tvamEkadA gurumarutpuranAtha vODhum
gADhAdhirUDhagarimANamapArayantI|
mAtA nOdhAya zayanE kimidaM batEti
dhyAyantyacESTata gRhESu niviSTazaGkA||1||
tAvadvidUramupakarNitaghOraghOSa-
vyAjRmbhipAMsupaTalIparipUritAzaH|
vAtyAvapuH sa kila daityavarastRNAva-
rtAkhyO jahAra janamAnasahAriNaM tvAm||2||
uddAmapAMsutimirAhatadRSTipAtE
draSTuM kimapyakuzalE pazupAlalOkE|
hA bAlaksya kimiti tvadupAntamAptA
mAtA bhavantamavilOkya bhRzaM rurOda||3||
tAvatsa dAnavavarO'pi ca dInamUrti-
rbhAvatkabhAraparidhAraNalUnavEgaH|
saGkOcamApa tadanu kSatapAMsughOSE
ghOSE vyatAyata bhavajjananIninAdaH||4||
rOdOpakarNanavazAdupagamya gEham
krandatsu nandamukhagOpakulESu dInaH|
tvAM dAnavastvakhilamuktikaraM mumukSu-
stvayyapramuJcati papAta viyatpradEzAt||5||
rOdAkulAstadanu gOpagaNA bahiSTha-
pASANapRSThabhuvi dEhamatisthaviSTham|
praikSanta hanta nipantamamuSya vakSa-
syakSINamEva ca bhavantamalaM hasantam||6||
grAvaprapAtaparipiSTagariSThadEha-
bhraSTAsuduSTadanujOpari dhRSTahAsam|
AghnAnamambujakarENa bhavantamEtya
gOpA dadhurgirivarAdiva nIlaratnam||7||
EkaikamAzu parigRhya nikAmananda-
nnandAdigOpaparirabdhavicumbatAGgam|
AdAtukAmaparizaGkitagOpanArI-
hastAmbujaprapatitaM praNumO bhavantam||8||
bhUyO'pi kinnu kRNumaH praNatArtihArI
gOvinda Eva paripAlayatAtsutaM naH|
ityAdi mAtarapitRpramukhaistadAnIm
samprArthitastvadavanAya vibhO tvamEva||9||
vAtAtmakaM danujamEvamayi pradhUnvan
vAtOdbhavAnmama gadAnkimu nO dhunOSi|
kiM vA karOmi puranapyanilAlayEza
nizzESarOgazamanaM muhurarthayE tvAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE tricatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox