From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptanavatitama-dazakam -- mArkaNDEya-kathA

traiguNyAdbhinnarUpaM bhavati hi bhuvanE hInamadhyOttamaM yat\-
jJAnaM zraddhA cha kartA vasatirapi sukhaM karma chAhArabhEdAH|
tvatkShEtratvanniShEvAdi tu yadiha punastvatparaM tattu sarvam
prAhurnairguNyaniShThaM tadanubhajanatO maGkShu siddhO bhavEyam||1||
tvayyEva nyastachittaH sukhamayi vicharansarvachEShTAstvadartham
tvadbhaktaissEvyamAnAnapi charitacharAnAzrayan puMNyadEzAn|
dasyau viprE mRgAdiShvapi cha samamatirmuchyamAnAvamAna\-
spardhAsUyAdidOShaH satatamakhilabhUtEShu saMpUjayE tvAm||2||
tvadbhAvO yAvadEShu sphurati na vizadaM tAvadEvaM hyupAstim
kurvannaikAtmyabOdhE jhaTiti vikasati tvanmayO'haM charEyam|
tvaddharmasyAsya tAvatkimapi na bhagavan prastutasya praNAza\-
stasmAtsarvAtmanaiva pradiza mama vibhO bhaktimArgaM manOjham||3||
taJchainaM bhaktiyOgaM draDhayitumayi mE sAdhyamArOgyamAyu\-
rdiShTyA tatrApi sEvyaM tava charaNamahO bhEShajAyEva dugdham|
mArkaNDEyO hi pUrvaM gaNakanigaditadvAdazAbdAyuruchchaiH
sEvitvA vatsaraM tvAM tava bhaTanivahairdrAvayAmAsa mRtyum||4||
mArkaNDEyazchirAyussa khalu punarapi tvatparaH puShpabhadrA\-
tIrE ninyE tapasyannatulasukharatiH ShaT tu manvantarANi|
dEvEndrassaptamastaM surayuvatimarunmanmathairmOhayiShyan
yOgOShmapluShyamANairna tu punarazakattvajjanaM nirjayEt kaH||5||
prItyA nArAyaNAkhyastvamatha narasakhaH prAptavAnasya pArzvam
tuShTyA tOShTUyamAnaH sa tu vividhavarairlObhitO nAnumEnE|
draShTuM mAyAM tvadIyAM kila punaravRNOdbhaktitRptAntarAtmA
mAyAduHkhAnabhijJastadapi mRgayatE nUnamAzcharyahEtOH||6||
yAtE tvayyAzu vAtAkulajaladagaLattOyapUrNAtighUrNa\-
tsaptArNOrAzi magnE jagati sa tu jalE sambhramanvarShakOTIH|
dInaH praikShiShTa dUrE vaTadalazayanaM kaJchidAzcharyabAlam
tvAmEva zyAmaLAGgaM vadanasarasijanyastapAdAGgulIkam||7||
dRShTvA tvAM hRShTarOmA tvaritamabhigataH spraShTukAmO munIndraH
zvAsEnAntarniviShTaH punariha sakalaM dRShTavAn viShTapaugham|
bhUyO'pi zvAsavAtairbahiranupatitO vIkShitastvatkaTAkShai\-
rmOdAdAzlEShTukAmastvayi pihitatanau svAzramE prAgvadAsIt||8||
gauryA sArdhaM tadagrE purabhidatha gatastvatpriyaprEkShaNArthI
siddhAnEvAsya dattvA svayamayamajarAmRtyutAdIn gatO'bhUt|
EvaM tvatsEvayaiva smararipurapi sa prIyatE yEna tasmA\-
nmUrtitrayyAtmakastvaM nanu sakalaniyantEti suvyaktamAsIt||9||
tryaMzE'sminsatyalOkE vidhiharipurabhinmandirANyUrdhvamUrdhvam
tEbhyO'pyUrdhvaM tu mAyAvikRtivirahitO bhAti vaikuNThalOkaH|
tatra tvaM kAraNAmbhasyapi pazupakulE zuddhasattvaikarUpI
sachchidbrahmAdvayAtmA pavanapurapatE pAhi mAM sarvarOgAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE saptanavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox