From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dazama-dazakam -- sRSTibhEdaH

vaikuNTha vardhitabalO'tha bhavatprasAdA-
dambhOjayOnirasRjatkila jIvadEhAn|
sthAs{}nUni bhUruhamayAni tathA tirazcAm
jAtiM manuSyanivahAnapi dEvabhEdAn||1||
mithyAgrahAsmimatirAgavikOpabhIti-
rajJAnavRttimiti paJcavidhAM sa sRSTvA|
uddAmatAmasapadArthavidhAnadUna
stEnE tvadIyacaraNasmaraNaM vizuddhyai||2||
tAvatsasarja manasA sanakaM sanandam
bhUyaM sanAtanamuniM ca sanatkumAram|
tE sRSTikarmaNi tu tEna niyujyamAnA
stvatpAdabhaktirasikA jagRhurna vANIm||3||
tAvatprakOpamuditaM pratirundhatO'sya
bhrUmadhyatO'jani mRDO bhavadEkadEzaH|
nAmAni mE kuru padAni ca hA viriJcE
tyAdau rurOda kila tEna sa rudranAmA||4||
EkAdazAhvayatayA ca vibhinnarUpam
rudraM vidhAya dayitA vanitAzca dattvA|
tAvantyadatta ca padAni bhavatpraNunnaH
prAha prajAviracanAya ca sAdaraM tam||5||
rudrAbhisRSTabhayadAkRtirudrasaGgha-
saMpUryamANAbhuvanatrayabhItacEtAH|
mA mA prajAH sRja tapazcara maGgalAyE
tyAcaSTa taM kamalabhUrbhavadIritAtmA||6||
tasyAtha sargarasikasya marIciratri
statrAGgirAH kratuminiH pulahaH pulastyaH|
aGgAdajAyata bhRguzca vasiSThadakSau
zrInAradazca bhagavan bhavadaGghridAsaH||7||
dharmAdikAnabhsRjannatha kardamaM ca
vANIM vidhAya vidhiraGgajasaGkulO'bhUt|
tvadbOdhitaiH sanakadakSamukhaistanUjai
rudbOdhitazca virarAma tamO vimuJcan||8||
vEdAnpurANanivahAnapi sarvavidyAH
kurvannijAnanagaNAccaturAnanO'sau|
putrESu tESu vinidhAya sa sargavRddhi
maprApnuvaMstava padAmbujamAzritO'bhUt||9||
jAnannupAyamatha dEhamajO vibhajya
strIpuMsabhAvamabhajanmanutadvadhUbhyAm|
tAbhyAM ca mAnuSakulAni vivardhayaMstvam
gOvinda mArutapurEza nirundhi rOgAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dazama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox