From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

triSaSTitama-dazakam -- gOvardhanOddhAraNam

dadRzirE kila tatkSaNamakSatastanitajRmbhitakampitadiktaTAH|
suSamayA bhavadaGgatulAM gatA vrajapadOpari vAridharAstvayA||1||
vipulakarakamizraistOyadhArAnipAtai-
rdizi dizi pazupAnAM maNDalE daNDyamAnE|
kupitaharikRtAnnaH pAhi pAhIti tESAm
vacanamajita zruNvanmA bibhItEtyabhANIH||2||
kula iha khalu gOtrO daivataM gOtrazatrO-
rvihatimiha sa rundhyAtkO nuH vaH saMzAyO'smin|
iti sahasitavAdI dEva gOvardhanAdrim
tvaritamudamumUlO mUlatO bAla dOrbhyAm||3||
tadanu girivarasya prOddhRtasyAsya tAvat
sikatilamRdudEzE dUratO vAritApE|
parikaraparimizrAndhEnugOpAnadhastA-
dupanidadhadadhatthA hastapadmEna zailam||4||
bhavati vidhRtazailE bAlikAbhirvayasyai-
rapi vihitavilAsaM kELilApAdilOlE|
savidhamilitadhEnUrEkahastEna kaNdU-
yati sati pazupAlAstOSamaiSanta sarvE||5||
atimahAn girirESa tu vAmakE karasarOruhi taM dharatE ciram|
kimidamadbhutamadribalanviti tvadavalOkibhirAkathi gOpakaiH||6||
ahaha dhArSTyamamuSya vaTOrgiriM vyathitabAhurasAvavarOpayEt|
iti haristvayi baddhavigarhaNO divasasaptakamugramavarSayat||7||
acalati tvayi dEva padAtpadaM galitasarvajalE ca ghanOtkarE|
apahRtE marutA marutAM patistvadabhizaGkitadhIH samupAdravat||8||
zamamupEyuSi varSabharE tadA pazupadhEnukulE ca vinirgatE|
bhuvi vibhO samupAhitabhUdharaH pramuditaiH pazupaiH parirEbhiSE||9||
dharaNimEva purA dhRtavAnasi kSitidharOddharaNE tava kaH zramaH|
iti nutastridazaiH kamalApatE gurupurAlaya pAlaya mAM gadAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE triSaSTitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox