From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTAzItitama-dazakam -- zrIsantAnagOpAlaH

prAgEvAchAryaputrAhRtinizamanayA svIyaShaTsUnuvIkShAm
kAGkShantyA mAturuktyA sutalabhuvi baliM prApya tEnArchitastvam|
dhAtuzzApAddhiraNyAnvitakazipubhavAnzaurijAn kaMsabhagnA\-
nAnIyainAn pradarzya svapadamanayathAH pUrvaputrAnmarIchEH||1||
zrutadEva iti zrutaM dvijEndraM bahulAzvaM nRpatiM cha bhaktipUrNam|
yugapattvamanugrahItukAmO mithilAM prApitha tApasaiH samEtaH||2||
gachChandvimUrtirubhayOryugapannikEtamEkEna bhUrivibhavairvihitOpachAraH|
anyEna taddinabhRtaizcha phalaudanAdyaistulyaM prasEditha dadAtha cha muktimAbhyAm||3||
bhUyO'tha dvAravatyAM dvijatanayamRtiM tatpralApAnapi tvam
kO vA daivaM nirundhyAditi kila kathayanvizvavODhA'pyasODhAH|
jiShNOrgarvaM vinEtuM tvayi manujadhiyA kuNThitAM chAsya buddhim
tattvArUDhAM vidhAtuM paramatamapadaprEkShaNEnEti manyE||4||
naShTA aShTAsya putrAH punarapi tava tUpEkShayA kaShTavAdaH
spaShTO jAtO janAnAmatha tadavasarE dvArakAmApa pArthaH|
maitryA tatrOShitO'sau navamasutamRtau vipravaryaprarOdam
zrutvA chakrE pratijJAmanupahRtasutassannivEkShyE kRzAnum||5||
mAnI sa tvAmapRShTvA dvijanilayagatO bANajAlairmahAstrai
rundhAnaH sUtigEhaM punarapi sahasA dRShTanaShTE kumArE|
yAmyAmaindrIM tathAyAssuravaranagarIrvidyayA'sAdya sadyO
mOghOdyOgaH patiShyanhutabhuji bhavatA sasmitaM vAritO'bhUt||6||
sArdhaM tEna pratIchIM dizamatijavinA syandanEnAbhiyAtO
lOkAlOkaM vyatItastimirabharamathO chakradhAmnA nirundhan|
chakrAMzukliShTadRShTiM sthitamatha vijayaM pazya pazyEti vArAm
pArE tvaM prAdadazaH kimapi hi tamasAM dUradUraM padaM tE||7||
tatrAsInaM bhujaGgAdhipazayanatalE divyabhUShAyudhAdyai\-
rAvItaM pItachElaM pratinavajaladazyAmaLaM zrImadaGgam|
mUrtInAmIzitAraM paramiha tisRNAmEkamarthaM zrutInAm
tvAmEva tvaM parAtman priyasakhasahitO nEmitha kShEmarUpam||8||
yuvAM mAmEvadvAvadhikavivRtAntarhitatayA
vibhinnau sundraShTuM svayamahamahArShaM dvijasutAn|
nayEtaM drAgEnAniti khalu vitIrNAnpunaramUn
dvijAyAdAyAdAH praNutamahimA pANDujanuShA||9||
EvaM nAnAvihArairjagadabhiramayanvRShNivaMzaM prapuShNa\-
nnIjAnO yajJabhEdairatulavihRtibhiH prINayannENanEtrAH|
bhUbhArakShEpadambhAt padakamalajuShAM mOkShaNAyAvatIrNaH
pUrNaM brahmaiva sAkShAdyaduShu manujatArUShitastvaM vyalAsIH||10||
prAyENa dvAravatyAmavRtadayi tadI nAradastvadrasArdra-
stasmAllEbhE kadAchitkhalu sukRtanidhistvatpitA tattvabOdham|
bhaktAnAmagrayAyI sa cha khalu matimAnuddhavastvatta Eva
prAptO vijJAnasAraM sa kila janahitAyAdhunA'stE vadaryAm||11||
sO'yaM kRShNAvatArO jayati tava vibhO yatra sauhArdabhIti\-
snEhadvEShAnurAgaprabhRtibhiratulairazramairyOgabhEdaiH|
ArtiM tIrvA samastAmamRtapadamagussarvataH sarvalOkAH
sa tvaM vizvArtizAntyai pavanapurapatE bhaktipUrtyai cha bhUyAH||12||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTAzItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox