From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwicatvAriMza-dazakam -- zakaTAsuranigrahaH

kadApi janmarkSadinE tava prabhO nimantritajJAtivadhUmahIsurA|
mahAnasastvAM savidhE nidhAya sA mahAnasAdau vavRtE vrajEzvarI||1||
tatO bhavattrANaniyuktabAlakaprabhItisaGkrandanasaGkulAravaiH|
vimizramazrAvi bhavatsamIpataH parisphuTaddArucaTaccaTAravaH||2||
tatastadAkarNanasaMbhramazramaprakampivakSOjabharA vrajAGganAH|
bhavantamantardadRzuH samantatO viniSpataddAruNadArumadhyagam||3||
zizOrahO kiM kimabhUditi drutaM pradhAvya nandaH pazupAzca bhUsurAH|
bhavantamAlOkya yazOdayA dhRtaM samAzvasannazrujalArdralOcanAH||4||
kaskO nu kautaskuta ESa vismayO vizaGkaTaM yacchakaTaM vipATitam|
na kAraNaM kiJcidihEti tE sthitAH svanAsikAdattakarAstvadIkSakAH||5||
kumArakasyAsya payOdharArthinaH prarOdanE lOlapadAmbujAhatam|
mayA mayA dRSTamanO viparyagAditIza tE pAlakabAlakA jaguH||6||
bhiyA tadA kiJcidajAnatAmidaM kumArakANAmatidurghaTaM vacaH|
bhavatprabhAvAvidurairitIritaM manAgivAzaGkyata dRSTapUtanaiH||7||
pravALatAmraM kimidaM padaM kSataM sarOjaramyau nu karau virOjitau|
iti prasarpatkaruNAtaraGgitAstvadaGgamApaspRzuraGganAjanAH||8||
ayE sutaM dEhi jagatpatEH kRpAtaraGgapAtAtparipAtamadya mE|
iti sma saGgRhya pitA tvadaGgukaM muhurmuhuH zliSyati jItakaNTakaH||9||
anOnilInaH kila hantumAgataH surArirEvaM bhavatA vihiMsitaH|
rajO'pi nOdRSTamamuSya tatkathaM sa zuddhasattvE tvayi lInavAndhRvam||10||
prapUjitaistatra tatO dvijAtibhirvizESatO lambhitamaGgalAziSaH|
vrajaM nijairbAlyarasairvimOhayanmarutpurAdhIza rujAM jahIhi mE||11||

||iti zrImannArAyaNIyE dwicatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox