From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

navatitama-dazakam -- viSNumahattvasthApanam

vRkabhRgusunimOhinyambarIShAdivRttE\-
Shvayi tava hi mahattvaM sarvazarvAdijaitram|
sthitamiha paramAtman niShkalArvAgabhinnam
kimapi yadavabhAtaM taddhi rUpaM tavaiva||1||
mUrtitrayEzvarasadAzivapaJchakaM yat prAhuH parAtmavapurEva sadAzivO'smin|
tatrEzvarastu sa vikuNThapadastvamEva tritvaM punarbhajasi satyapadE tribhAgE||2||
tatrApi sAttvikatanuM tava viShNumAhu-
rdhAtA tu sattvaviraLO rajasaiva pUrNaH|
satvOtkaTatvamapi chAsti tamOvikAra\-
chEShTAdikaM cha tava zaGkaranAmni mUrtau||3||
taM cha trimUrtyatigataM purapUruShaM tvAm
zarvAtmanApi khalu sarvamayatvahEtOH|
zaMsantyupAsanAvidhau tadapi svatastu
tvadrUpamityatidRDhaM bahu naH pramANam||4||
zrIzaGkarO'pi bhagavAnsakalEShu tAvat
tvAmEva mAnayati yO na hi pakShapAtI|
tvanniShThamEva sa hi nAmasahasrakAdi
vyAkhyadbhavatstutiparazcha gatiM gatO'ntE||5||
mUrtitrayAtigamuvAcha cha mantrazAstra-
syAdau kalAyasuShamaM sakalEzvaraM tvAm|
dhyAnaM cha niShkaLamasau praNavE khalUktvA
tvAmEva tatra sakalaM nijagAda nAnyam||6||
samastasArE cha purANasaGgrahE visaMzayaM tvanmahimaiva varNyatE|
trimUrtiyuksatyapadatribhAgataH paraM padaM tE kathitaM na zUlinaH||7||
yadbrAhmakalpa iha bhAgavatadvitIya\-
skandhOditaM vapuranAvRtamIza dhAtrE|
tasyaiva nAma harizarvamukhaM jagAda
zrImAdhavaH zivaparO'pi purANasArE||8||
yE svaprakRtyanuguNA girizaM bhajantE
tEShAM phalaM hi dRDhayaiva tadIyabhaktyA|
vyAsO hi tEna kRtavAnadhikArihEtOH
skAndAdikEShu tava hAnivachO'rthavAdaiH||9||
bhUtArthakIrtiranuvAdaviruddhavAdau
trEdhArthavAdagatayaH khalu rOchanArthAH|
skAndAdikEShu bahavO'tra viruddhavAdA-
stvattAmasatvaparibhUtyupazikShaNAdyAH||10||
yatkiJchidapyaviduShApi vibhO mayOktam
tanmantrazAstravachanAdyabhidRShTamEva|
vyAsOktisAramayabhAgavatOpagIta
klEzAnvidhUya kuru bhaktibharaM parAtman||11||

||iti zrImannArAyaNIyE navatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox