From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

caturviMza-dazakam -- prahlAdacaritam

hiraNyAkSE pOtrIpravaravapuSA dEva bhavatA
hatE zOkakrOdhaglapitaghRtirEtasya sahajaH|
hiraNyaprArambhaH kazipuramararAtisadasi
pratijJAmAtEnE tava kila vadhArthaM muraripO||1||
vidhAtAraM ghOraM sa khalu tapasitvA nacirataH
puraH sAkSAtkurvansuranaramRgAdyairanidhanam|
varaM labdhvA dRptO jagadiha bhavannAyakamidam
parikSundannindrAdaharata divaM tvAmagaNayan||2||
nihantuM tvAM bhUyastava padamavAptasya ca ripOr-
bahirdRSTErantardadhitha hRdayE sUkSmavapuSA|
nadannuccaistatrApyakhilabhuvanAntE ca mRgayan
bhiyA yAtaM matvA sa khalu jitakAzI nivavRtE||3||
tatO'sya prahlAdaH samajani sutO garbhavasatau
munErvINApANEradhigatabhabadbhaktimahimA|
sa vai jAtyA daityaH zizurapi samEtya tvayi ratim
gatastvadbhaktAnAM varada paramOdAharaNatAm||4||
surArINAM hAsyaM tava caraNadAsyaM nijasutE
sa dRSTvA duSTAtmA gurubhirazizikSacciramamum|
guruprOktaM cAsAvidamidamabhadrAya dRDhami-
tyapAkurvan sarvaM tava caraNabhak{}tyaiva vavRdhE||5||
adhItESu zrESThaM kimiti paripRSTE'tha tanayE
bhavadbhaktiM varyAmabhigadati paryAkuladhRtiH|
gurubhyO rOSitvA sahajamatirasyOtyabhividan
vadhipAyAnasmin vyatatnuta bhavatpAdazaraNE||6||
sa zUlairAviddhaH subahu mathitO diggajagaNair-
mahAsarpairdaSTO'pyanazanagarAhAravidhutaH|
girIndrAvakSiptO'pyahaha paramAtmannayi vibhO
tvayi nyastAtmatvAt kimapi na nipIDAmabhajata||7||
tataH zaGkAviSTaH sa punaratiduSTO'sya janakO
gurUktyA tadgEha kila varuNapAzaistamaruNat|
gurOzcAsAnnidhyE sa punaranugAndaityatanayAn
bhavadbhaktEstattvaM paramapi vijJAnamaziSat||8||
pitA SRNvanbAlaprakaramakhilaM tvatstutiparam
ruSAndhaH prAhainaM kulahataka kastE balamiti|
balaM mE vaikuNThastava ca jagatAM cApi sa balam
sa Eva trailOkyaM sakalamiti dhIrO'yamagadIt||9||
arE kvAsau kvAsau sakalajagadAtmA haririti
prabhintE sma stambhaM calitakaravALO ditisutaH|
ataH pazcAdviSNO na hi vaditumIzO'smi sahasA
kRpAtman vizvAtman pavanapuravAsin mRDaya mAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE caturviMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox