From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTaSaSTitama-dazakam -- gOpikAnAM paramAhlAdaH

tava vilOkanAdgOpikAjanAH pramadasaGkulAH paGkajEkSaNa|
amRtadhArayA saMplutA iva stimitatAM dadhustvatpurOgatAH||1||
tadanu kAcana tvatkarAmbujaM sapadi gRhNatI nirvizaGkitam|
ghanapayOdharE saMvidhAya sA puLakasaMvRtA tasthuSI ciram||2||
tava vibhO purA kOmaLaM bhujaM nijagaLAntarE paryavESTayat|
gaLasamudgataM prANamArutaM pratinirundhatIvAtiharSulA||3||
apagatatrapA kApi kAminI tava mukhAmbujAtpUgacarvitam|
pratigRhayya tadvak{}trapaGkajE nidadhatI gatA pUrNakAmatAm||4||
vikaruNO vanE saMvihAya mAmapagatO'si kA tvAmi spRzEt|
iti sarOSayA tavadEkayA sajalalOcanaM vIkSitO bhavAn||5||
iti mudAkulairvallavIjanaiH samamupAgatO yAmunE taTE|
mRdukucAmbaraiH kalpitAsanE ghusRNabhAsurE paryazObhathAH||6||
katividhA kRpA kE'pi sarvatO dhRtadayOdayAH kEcidAzritE|
katicidIdRzA mAdRzESvpItyabhihitO bhavAnvallavIjanaiH||7||
ayi kumArikA naiva zaGkyatAM kaThinatA mayi prEmakAtarE|
mayi yu cEtasO vO'nuvRttayE kRtamidaM mayEtyUcivAnbhavAn||8||
ayi nizamyatAM jIvavallabhAH priyatamO janO nEdRzO mama|
tadiha ramyatAM ramyayAminISvanuparOdhamityAlapO vibhO||9||
iti girAdhikaM mOdamEdurairvrajavadhUjanaiH sAkamAraman|
kalitakautukO rAsakhElanE gurupurIpatE pAhi mAM gadAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTaSaSTitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox