From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

trisaptatitama-dazakam -- bhagavataH madhurApurayAtrA

nizamayya tavAtha yAnavArtAM bhRzamArtAH pazupAlabAlikAstAH|
kimidaM kimidaM kathannvitImAH samavEtAH paridEvitAnyakurvan||1||
karuNAnidhirESu nandasUnuH kathamasmAnvisRjEdananyanAthAH|
bata naH kimu daivamEvamAsIditi tAstvadgatamAnasA vilEpuH||2||
caramapraharE pratiSThamAnaH saha pitrA nijamitramaNDalaizca|
paritApabharaM nitambinInAM zamayiSyan vyamucassakhAyamEkam||3||
acirAdupayAmi sannidhiM vO bhavitA sAdhu mayaiva saGgamazrIH|
amRtAmbunidhau nimajjayiSyE drutamityAzvasitA vadhUrakArSIH||4||
saviSAdabharaM sayAJcamuccairatidUraM vanitAbhirIkSyamANaH|
mRdu taddizi pAtayannapAGgAn sabalO'krUrarathEna nirgatO'bhUH||5||
anasA bahulEna vallavAnAM manasA canugatO'tha vallabhAnAm|
vanamArtabhRgaM viSaNNavRkSaM samatItO yamunAtaTImayAsIH||6||
niyamAya nimajya vAriNi tvamabhivIkSyAtha rathE'pi gAndinEyaH|
vivazO'jani kinnvidaM vibhOstE nanu citraM tvavalOkanaM samantAt||7||
punarESa nimajya puNyazAlI puruSaM tvAM paramaM bhujaGgabhOgE|
arikambugadAmbujaiH sphurantaM surasiddhaughaparItamAlulOkE||8||
sa tadA paramAtmasaukhyasindhau vinimagnaH praNuvanprakArabhEdaiH|
avilOkya punazca harSasindhOranuvRtyA pulakAvRtO yayau tvAm||9||
kimu zItalimA mahAnjalE yatpuLakO'sAviti cOditEna tEna|
atiharSaniruttarENa sArdhaM rathavAsI pavanEza pAhi mAM tvam||10||

||iti zrImannArAyaNIyE trisaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox