From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTacatvAriMza-dazakam -- nalakUbaraMaNigrIvayOH zApamOkSaH

mudA suraudhaistvamudArasammadairudIrya dAmOdara ityabhiSTutaH|
mRdUdaraH svairamulUkhalE lagannadUratO dvau kakubhAvudaikSathAH||1||
kubErasUnurnaLakUbarAbhidhaH parO maNigrIva iti prathAM gataH|
mahEzasEvAdhigatazriyOnmadau ciraM kila tvadvimukhAvakhElatAm||2||
surApagAyAM kila tau madOtkaTau surApagAyadbahuyauvatAvRtau|
vivAsasau kELiparau sa nAradO bhavatpadaikapravaNO niraikSata||3||
bhiyA priyAlOkamupAttavAsasaM purO nirIkSyApi madAndhacEtasau|
imau bhavadbhaktyupazAntisiddhayE munirjagau zAntimRtE kutassukham||4||
yuvAmavAptau kakubhAtmatAM ciraM hariM nirIkSyAtha padaM svamApnutam|
itIritau tau bhavadIkSaNaspRhAM gatau vrajAntE kakubhau babhUvatuH||5||
atandramindradRyugaM tathAvidhaM samEyuSA mantharagAminA tvayA|
tirAyitOlUkhalarOdhanirdhutau cirAya jIrNau paripAtitau tarU||6||
abhAji zAkhidvitayaM yadA tvayA tadaiva tadgarbhatalAnnirEyuSA|
mahAtviSA yakSayugEna tatkSaNAdabhAji gOvinda bhavAnapi stavaiH||7||
ihAnyabhaktO'pi samESyati kramAdbhavantamEtau khalu rudrasEvakau|
muniprasAdAdbhavadaG{}ghrimAgatau gatau vRNAnau khalu bhaktimuttamAm||8||
tatastarUddAraNadAruNAravaprakampisampAtini gOpamaNDalE|
vilajjitatvajjananImukhEkSiNA vyamOkSi nandanE bhavAnvimOkSadaH||9||
mahIruhOrmadhyagatO batArbhakO harEH prabhAvAdaparikSatO'dhunA|
iti bravANairgamitO gRhaM bhavAnmarutpurAdhIzvara pAhi mAM gadAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTacatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox