From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SaDviMza-dazakam -- gajEndramOkSaH

indradyumnaH pANDyakhaNDAdhirAjastvadbhaktAtmA candanAdrau kadAcit|
tvatsEvAyAM magnadhIrAlulOkE naivAgastyaM prAptamAtithyakAmam||1||
kumbhOdbhUtissaMbhRtakrOdhabhAraH stabdhAtmA tvaM hastibhUyaM bhajEti|
zap{}tvAthainaM pratyagAtsO'pi lEbhE hastIndratvaM tvatsmRtivyaktidhanyam||2||
dugdhAmbhOdhErmadhyabhAji trikUTE krODaJchailE yUthapO'yaM vazAbhiH|
sarvAnjantUnatyavartiSTa zaktyA tvadbhaktAnAM kutra nOtkarSalAbhaH||3||
svEna sthEmnA divyadEhatvazaktyA sO'yaM khEdAnaprajAnan kadAcit|
zailaprAntE gharmatAntaH sarasyAM yUthaiH sArdhaM tvatpraNunnO'bhirEmE||4||
hUhUstAvaddEvalasyApi zApat grAhIbhUtastajjalE vartamAnaH|
jagrAhainaM hastinaM pAdadEzE zAntyarthaM hi zrAntidO'si svakAnAm||5||
tvatsEvAyA vaibhavAddurnirOdhaM yudhyantaM taM vatsarANAM sahasram|
prAptE kAlE tvatpadaikAgryasiddhyai nakrAkrAntaM hastivIraM vyadhAstvam||6||
ArtivyaktaprAktanajJAnabhaktiH zuNDOtkSiptaiH puNDarIkaissamarcan|
pUrvAbhyastaM nirvizESAtmaniSThaM stOtrazrESThaM sO'ndagAdItparAtman||7||
zrutvA stOtraM nirguNasthaM samastaM brahmEzAdyairnAhamityaprayAtE|
sarvAtmA tvaM bhUrikAruNyavEgAt tArkSyArUDhaH prEkSitO'bhUH purastAt||8||
hastIndraM taM hastapadmEna dhRtvA cakrENa tvaM nakravaryaM vyadArIH|
gandharvE'sminmuktazApE sa hastI tvatsArUpyaM prApya dEdIpyatE sma||9||
Etad{}vRttaM tvAM ca mAM ca pragE yO gAyEtsO'yaM bhUyasE zrEyasE syAt|
ityuktvainaM tEna sArdhaM gatastvaM dhiSNyaM viSNO pAhi vAtAlayEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE SaDviMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox