From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcaSaSTitama-dazakam -- gOpInAM bhagavatsamIpa gamanam

gOpIjanAya kathitaM niyamAvasAnE
mArOtsavaM tvamatha sAdhayituM pravRttaH|
sAndrENa cAndramahasA zizirIkRtAzE
prApUrayO muralikAM yamunAvanAntE||1||
sammUrchanAbhiruditasvaramaNDalAbhiH
sammUrchayantamakhilaM bhuvanAntarAlam|
tvadvENunAdamupakarNya vibhO taruNya-
stattAdRzaM kamapi cittavimOhamApuH||2||
tA gEhakRtyaniratAstanayaprasaktAH
kAntOpasEvanaparAzca sarOruhAkSyaH|
sarvaM visRjya muralIravamOhitAstE
kAntAradEzamayi kAntatanO samEtAH||3||
kAzcinnijAGgaparibhUSaNamAdadhAnA
vENupraNAdamupakarNya kRtArdhabhUSAH|
tvAmAgatA nanu tathaiva vibhUSitAbhya-
stA Eva saMrurucirE tava lOcanAya||4||
hAraM nitambabhUvi kAcana dhArayantI
kAJcIM ca kaNThabhuvi dEva samAgatA tvAm|
hAritvamAtmajaghanasya mukunda tubhyam
vyaktaM babhASa iva mugdhasukhI vizESAt||5||
kAcitkucE punarasajjitakaJculIkA
vyAmOhataH paravadhUbhiralakSyamANA|
tvAmAyayau nirupamapraNayAtibhAra-
rAjyAbhiSEkavidhayE kalazIdharEva||6||
kAzcit gRhAt kila nirEtumapArayantya-
stvAmEva dEva hRdayE sudRDhaM vibhAvya|
dEhaM vidhUya paracitsukharUpamEkam
tvAmAvizanparamimA nanu dhanyadhanyAH||7||
jArAtmanA na paramAtmatayA smarantyO
nAryO gatAH paramahaMsagatiM kSaNEna|
tattvAM prakAzaparamAtmatanuM kathaJci-
ccittE vahannamRtamazramamaz{}nuvIya||8||
abhyAgatAbhirabhitO vrajasundarIbhi-
rmugdhasmitArdravadanaH karuNAvalOkI|
nissImakAntijaladhistvamavEkSyamANO
vizvaikahRdya hara mE paramEza rOgAn||9||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcaSaSTitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox