From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptaviMza-dazakam -- kSIrAbhdimanthanE kUrmAvatAraH

durvAsAssuravanitAptadivyamAlyaM zakrAya svayamupadAya tatra bhUyaH|
nAgEndrapratimRditE zazAya zakraM kA kSAntistvaditaradEvatAMzajAnAm||1||
zApEna prathitajarE'tha nirjarEndrE dEvESvapyasurajitESu niSprabhESu|
zarvAdyAH kamalajamEtya sarvadEvA nirvANaprabhava samaM bhavantamApuH||2||
brahmAdyaiH stutamahimA ciraM tadAnIM prAduSHSanvarada puraH parENa dhAmnA|
hE dEvA ditijakulairvidhAya sandhiM pIyUSaM parimathatEti paryazAstvam||3||
sandhAnaM kRtavati dAnavaiH suraudhE manthAnaM nayati madEna mandarAdrim|
bhraSTE'sminbadaramivOdvahankhagEndrE sadyastvaM vinihitavAn payaHpayOdhau||4||
AdhAya drutamatha vAsukiM varatrAM pAthOdhau vinihitasarvabIjajAlE|
prArabdhE mathanavidhau surAsuraistairvyAjAttvaM bhujagamukhE'karOH surArIn||5||
kSubdhAdrau kSubhitajalOdarE tadAnIM dugdhAbdhau gurutarabhAratO nimagnE|
dEvESu vyathitatamESu tatpriyaiSI prANaiSIH kamaThatanuM kaThOrapRSThAm||6||
vajrAtisthiratarakarparENa viSNO vistArAtparigatalakSayOjanEna|
ambhOdhEH kuharagatEna varSmaNA tvaM nirmagnaM kSitidharanAthamunninEtha||7||
unmagnE jhaTiti tadA dharAdharEndrE nirmEthurdRDhamiha sammadEna sarvE|
Avizya dvitayagaNE'pi sarparAjE vaivazyaM parizamayannavIvRdhastAn||8||
uddAmabhramaNajavOnnamadgirIndranyastaikasthiratarahastapaGkajaM tvAm|
abhrAntE vidhigirizAdayaH pramOdAdudbhrAntA nunuvurupAttapuSpavarSAH||9||
daityaudhE bhujagamukhAnilEna taptE tEnaiva tridazakulE'pi kiJcidArtE|
kAruNyAttava kila dEva vArivAhAH prAvarSannamaragaNAnna daityasaGghAn||10||
ud{}bhrAmyadbahutiminakracakravALE tatrAbdhau ciramathitE'pi nirvikArE|
EkastvaM karayugakRSTasarparAjaH saMrAjan pavanapurEza pAhi rOgAt||11||

||iti zrImannArAyaNIyE saptaviMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox