From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

trinavatitama-dazakam -- caturviMzatiguravaH

bandhusnEhaM vijahyAM tava hi karuNayA tvayyupAvEzitAtmA
sarvaM tvaktvA charEyaM sakalamapi jagadvIkShya mAyAvilAsam|
nAnAtvAd{}bhrAntijanyAtsati khalu guNadOShAvabOdhE vidhirvA
vyAsEdhO vA kathaM tau tvayi nihitamatErvItavaiShamyabuddhEH||1||
kShuttRShNAlOpamAtrE satatakRtadhiyO jantavassantyanantA\-
stEbhyO vijJAnavattvAtpuruSha iha varastajjanirdurlabhaiva|
tatrApyAtmAtmanaH syAtsuhRdapi cha ripuryastvayi nyastachEtA\-
stApOchChittErupAyaM smarati sa hi suhRtsvAtmavairI tatO'nyaH||2||
tvatkAruNyE pravRttE ka iva na hi gururlOkavRttE'pi bhUman
sarvAkrAntApi bhUmirna hi chalati tataH satkShamAM zikShayEyam|
gRhNIyAmIza tattadviShayaparichatE'pyaprasaktiM samIrA-
dvyAptatvaJchAtmanO mE gaganaguruvazAdbhAtu nirlEpatA cha||3||
svachChaH syAM pAvanO'haM madhura udakavadvahnivanmA sma gRhNAm
sarvAnnInO'pi dOShaM taruShu tamiva mAM sarvabhUtEShvavEyAm|
puShTirnaShTiH kalAnAMM zazina iva tanOrnAtmanO'stIti vidyAm
tOyAdivyastamArtANDavadapi cha tanuShvEkatAM tvatprasAdAt||4||
snEhAdvyAdhAstaputrapraNayamRtakapOtAyitO mA sma bhUvam
prApta prAznansahEya kShudhamapi zayuvatsindhuvatsyAmagAdhaH|
mA paptaM yOShidAdau zikhini zalabhavadbhRGgavatsArabhAgI
bhUyAsaM kintu tadvaddhanachayanavazAnmAhamIza praNEzam||5||
mA badhyAsaM taruNyA gaja iva vazayA nArjayEyaM dhanaugham
hartAnyastaM hi mAdhvIhara iva mRgavanmA guhaM grAmyagItaiH|
nAtyAsajjEya bhOjyE jhaSha iva biLizE piGgalAvannirAzaH
supyAM bhartavyayOgAtkurara iva vibhO sAmiShO'nyairna hanyai||6||
vartEya tyaktamAnaH sukhamatizizuvannissahAyazcharEyam
kanyAyA EkazEShO valaya iva vibhO varjitAnyOnyaghOShaH|
tvachchittO nAvabudhyai paramiShukRdiva kShmAbhRdAyAnaghOSham
gEhEShvanyapraNItEShvahiriva nivasAnyundurOrmandirEShu||7||
tvayyEva tvatkRtaM tvaM kShapayasi jagadityUrNanAbhAtpratIyAm
tvachchintA tvatsvarUpaM kuruta iti dRDhaM zikShEyE pEzakArAt|
viDbhasmAtmA cha dEhi bhavati guruvarO yO vivEkaM viraktim
dhattE saJchintyamAnO mama tu bahurujApIDitO'yaM vizEShAt||8||
hI hI mE dEhamOhaM tyaja pavanapurAdhIza yatprEmahEtO-
rgEhE chittE kaLatrAdiShu cha vivazitAstvatpadaM vismaranti|
sO'yaM vahnEH zunO vA paramiha parataH sAmprataJchAkShikarNa\-
tvagjihvAdyA vikarShantyavazamata itaH kO'pi na tvatpadAbjE||9||
durvArO dEhamOhO yadi punaradhunA tarhi nizzESharOgAn
hRtvA bhaktiM draDhiShThAM kuru tava padapaGkEruhE paGkajAkSha|
nUnaH nAnAbhavAntE samadhigatamimaM muktidaM vipradEham
kShudrE hA hanta mA mA kShipa viShayarasE pAhi mAM mArutEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE trinavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox