From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwipaJcAzattama-dazakam -- brahMagarvazamanam

anyAvatAranikarESvanirIkSitaM tE
bhUmAtirEkamabhivIkSya tadAghamOkSE|
brahmA parIkSitumanAH sa parOkSabhAvam
ninyE'tha vatsakagaNAnpravitatya mAyAm||1||
vatsAnavIkSya vivazE pazupOtkarE tA-
nAnEtukAma iva dhAtRmatAnuvartI|
tvaM sAmibhuktakabaLO gatavAMstadAnIm
bhuktAMstirOdhita sarOjabhavaH kumArAn||2||
vatsAyitastadanu gOpagaNAyitastvam
zikyAdibhANDamuraLIgavalAdirUpaH|
prAgvadvihRtya vipinESu cirAya sAyam
tvaM mAyayAtha bahudhA vrajamAyayAtha||3||
tvAmEva zikyAgavalAdimayaM dadhAnO
bhUyastvamEva pazuvatsakabAlarUpaH|
gOrUpiNIbhirapi gOpavadhUmayIbhi-
rAsAditO'si jananIbhiratipraharSAt||4||
jIvaM hi kiJcidabhimAnavazAtsvakIyam
matvA tanUja iti rAgabharaM vahantyaH|
AtmAnamEva tu bhavantamavApya sUnum
prItiM yayurna kiyatIM vanitAzca gAvaH||5||
EvaM pratikSaNavijRmbhitaharSabhAra-
nizzESagOpagaNalAlitabhUrimUrtim|
tvAmagrajO'pi bubudhE kila vatsarAntE
brahmAtmanOrapi mahAnyuvayOrvizESaH||6||
varSAvadhau navapurAtanavatsapAlAn
dRSTvA vivEkamasRNE druhiNE vimUDhE|
prAdIdRzaH pratinavAnmakuTAngadAdi-
bhUSAMzcaturbhujayujaH sajalAmbudAbhAn||7||
pratyEkamEva kamalAparilAlitAGgAn
bhOgIndrabhOgazayanAnnayanAbhirAmAn|
lIlAnimIlitadRzaH sanakAdiyOgi-
vyAsEvitAnkamalabhUrbhavatO dadarza||8||
nArAyaNAkRtimasaGkhyatamAnnirIkSya
sarvatra sEvakamapi svamavEkSya dhAtA|
mAyAnimagnahRdayO vimumOha yAva-
dEkO babhUvitha tadA kabaLArdhapANiH||9||
nazyanmadE tadanu vizvapatiM muhustvAm
natvA ca nUtavati dhAtari dhAma yAtE|
pOtaiH samaM pramuditaiH pravizannikEtam
vAtAlayAdhipa vibhO paripAhi rOgAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dwipaJcAzattama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox