From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkacatvAriMza-dazakam -- pUtanAdEhadAhaH

vrajEzvaraH zaurivacO nizamya samAvrajannadhvani bhItacEtAH|
niSpiSTanizzESataruM nirIkSya kaJcitpadArthaM zaraNaM gatastvAm||1||
nizamya gOpIvacanAdudantaM sarvE'pi gOpA bhayavismayAndhAH|
tvatpAtitaM ghOrapizAcadEhaM dEhurvidUrE'tha kuThArakRttam||2||
tvatpItapUtastanataccharIrAtsamuccalannuccatarO hi dhUmaH|
zaGkAmadhAdAgaravaH kimESu kiM cAndanO gaulgulavO'thavEti||3||
madaGgasaGgasya phalaM na dUraE kSaNEna tAvadbhavatAmapi syAt|
ityullapanvallavatallajEbhyastvaM pUtanAmAtanuthAssugandhim||4||
citraM pizAcyA na hataH kumArazcitraM puraivAkathi zauriNEdam|
iti prazaMsankila gOpalOkO bhavanmukhAlOkarasE nyamAGkSIt||5||
dinE dinE'tha prativRddhalakSmIrakSINamaGgalyazatO vrajO'yam|
bhavannivAsAdayi vAsudEva pramOdasAndraH paritO virEjE||6||
gRhESu tE kOmalarUpahAsamithaH kathAsaGkulitAH kamanyaH|
vRttESu kRtyESu bhavannirIkSAsamAgatAH pratyahamatyanandan||7||
ahO kumArO mayi dattadRSTiH smitaH kRtaM mAM prati vatsakEna|
EhyEhi mAmityupasArya pANiM tvayIza kiM kiM na kRtaM vadhUbhiH||8||
bhavadvapuHsparzanakautukEna karAtkaraM gOpavadhUjanEna|
nItastvamAtAmrasarOjamAlAvyAlambilOlambatulAmalAsIH||9||
nipAyayantI stanamaGkagaM tvAM vilOkayantI vadanaM hasantI|
dazAM yazOdA katamAnnna bhEjE sa tAdRzaH pAhi harE gadAnmAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkacatvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox