From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnanavatitama-dazakam -- vRkAsuravadhaH

ramAjAnE jAnE yadiha tava bhaktEShu vibhavO
na sampadyaH sadyastadiha madakRttvAdazaminAm|
prazAntiM kRtvaiva pradizasi tataH kAmamakhilam
prazAntEShu kShipraM na khalu bhavadIyE chyutikathA||1||
sadyaHprasAdaruShitAnvidhizaGkarAdIn
kachidvibhO nijaguNAnuguNaM bhajantaH|
bhraShTA bhavanti bata kaShTamadIrghadRShTyA
spaShTaM vRkAsara udAharaNaM kilAsmin||2||
zakunijaH sa hi nAradamEkadA tvaritatOShamapRchChadadhIzvaram|
sa cha didEza girIzamupAsituM na tu bhavantamabandhumasAdhuShu||3||
tapastaptv ghOraM sa khalu kupitaH saptamadinE
zirazChittvA sadyaH puraharamupasthApya purataH|
atikShudraM raudraM zirasi karadAnEna nidhanam
jagannAthAdvavrE bhavati vimukhAnAM kva zubhadhIH||4||
mOktAraM bandhamuktO hariNapatiriva prAdravatsO'tha rudram
daityAdbhItyA sma dEvO dizi dizi valatE pRShThatO dattadRShTiH|
tUShNIkE sarvalOkE tava padamadhirOkShyantamudvIkShya zarvam
dUrAdEvAgratastvaM paTuvaTuvapuShA tasthiShE dAnavAya||5||
bhadraM tE zAkunEya bhramasi kimadhunA tvaM pizAchasya vAchA
sandEhazchEnmaduktau tava kimu na karOShyaGgulImaGga maulau|
itthaM tvadvAkyamUDhaH zirasi kRtakaraH sO'patachChinnapAtam
bhraMzO hyEvaM parOpAsiturapi cha gatiH zUlinO'pi tvamEva||6||
bhRguM kila sarasvatInikaTavAsinastApasA\-
strimurtiShu samAdizannadhikasattvatAM vEditum|
ayaM punaranAdarAduditaruddharOShE vidhau
harE'pi cha jihiMsiShau girijayA dhRtE tvAmagAt||7||
suptaM ramAGkabhuvi paGkajalOchanaM tvAm
viprE vinighnati padEna mudOtthitastvam|
sarvaM kShamasva munivarya bhavEtsadA mE
tvatpAdachihnamiha bhUShaNamityavAdIH||8||
nizchitya tE cha sudRDhaM tvayi baddhabhAvAH
sArasvatA munivarA dadhirE vimOkSham|
tvAmEvamachyuta punazchyutidOShahInam
sattvOchchayaikatanumEva vayaM bhajAmaH||9||
jagatsRShTyAdau tvAM nigamanivahairvandibhiriva
stutaM viShNO sachchitparamarasanirdvaitavapuSham|
parAtmAnaM bhUman pazupavinatAbhAgyanivaham
parItapazrAntyai pavanapuravAsin paribhajE||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnanavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox