From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcAzattama-dazakam -- vatsAsura-bakAsurayOH vadhaH

taralamadhukRdvRndE bRndAvanE'tha manOharE
pazupazizubhissAkaM vatsAnupAlanalOlupaH|
haladharasakhO dEva zrIman vicEritha dhArayan
gavalamuraLIvEtraM nEtrAbhirAmatanudyutiH||1||
vihitajagatIrakSaM lakSmIkarAmbujalALitam
dadati caraNadvandvaM bRndAvanE tvayi pAvanE|
kimiva na babhau sampatsampUritaM taruvallarI-
saliladharaNIgOtrakSEtrAdikaM kamalApatE||2||
vilasadulapE kAntArAntE samIraNazItaLE
vipulayamunAtIrE gOvardhanAcalamUrdhasu|
laLitamuraLInAdassaJcArayankhalu vAtsakam
kvacana divasE daityaM vatsAkRtiM tvamudaikSathAH||3||
rabhasavilasatpucchaM vicchAyatO'sya vilOkayan
kimapi valitaskandhaM randhrapratIkSamudIkSitam|
tamatha caraNE bibhradvibhrAmayanmuhuruccakaiH
kuhacana mahAvRkSE cikSEpitha kSatajIvitam||4||
nipatati mahAdaityE jAtyA durAtmani tatkSaNam
nipatanajavakSuNNakSONIruhakSatakAnanE|
divi paramiLad{}vRndA bRndArakAH kusumOtkaraiH
zirasi bhavatO harSAdvarSanti nAma tadA harE||5||
surabhilatamA mUrdhanyUrdhvaM kutaH kusumAvalI
nipatati tavEtyuktO bAlaiH sahElamudairayaH|
jhaTiti danujakSEpENOrdhvaM gatastarumaNDalAt
kusumanikarassO'yaM nUnaM samEti zanairiti||6||
kvacana divasE bhUyO bhUyastarEparuSAtapE
tapanatanayApAthaH pAtuM gatA bhavadAdayaH|
calitagarutaM prEkSAmAsurbakaM khalu vismRtam
kSitidharagarucchEdE kailAsazailamivAparam||7||
pibati salilaM gOpavrAtE bhavanatamabhidrutaH
sa kila nigilannagniprakhyaM punardrutamudvaman|
dalayitumagAttrOTyAH kOTyA tadA yu bhavAnvibhO
khalajanabhidAcuJcuzcaJcU pragRhya dadAra tam||8||
sapadi sahajAM sandraSTuM vA mRtAM khalu pUtanA-
manujamaghamapyagrE gatvA pratIkSitumEva vA|
zamananilayaM yAtE tasminbakE sumanOgaNE
kirati sumanObRndaM bRndAvanAdgRhamaiyathAH||9||
laLitamuraLInAdaM dUrAnnizamya vadhUjanai-
stvaritamupagamyArAdArUDhamOdamudIkSitaH|
janitajananInandAnandassamIraNamandira-
prathitavasatE zaurE dUrIkuruSva mamAmayAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcAzattama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox