From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ekasaptatitama-dazakam -- kEzivadhaH vyOmAsuravadhazca

yatnESu sarvESvapi nAvakEzI kEzI sa bhOjEzituriSTabandhuH|
tvaM sindhujAvApya itIva matvA saMprAptavAnsindhujavAjirUpaH||1||
gandharvatAmESa gatO'pi rUkSairnAdaiH samudvEjitasarvalOkaH|
bhavadvilOkAvadhi gOpavATIM pramardya pApaH punarA patattvAm||2||
tArkSyArpitAGghrEstava tArkSya ESa cikSEpa vakSObhuvi nAma pAdam|
bhRgOH padAghAtakathAM nizamya svEnApi zakyaM taditIva mOhAt||3||
pravaJcayannasya khurAJcalaM drAgamuM ca vikSEpitha dUradUram|
saMmUrchitO'pi hatimUrchitEna krOdhOSmaNA khAditumAdrutastvAm||4||
tvaM vAhadaNDE kRtadhIzca bAhAdaNDaM nyadhAstasya mukhE tadAnIm|
tad{}vRddhiruddhazvasanO gatAsuH saptIbhavannapyayamaikyamAgAt||5||
AlambhamAtrENa pazOH surANAM prasAdakE nUtna ivAzvamEdhE|
kRtE tvayA harSavazAtsurEndrAstvAM tuSTuvuH kEzavanAmadhEyam||6||
kaMsAya tE zaurisutatvamuktvA taM tadvadhOtkaM pratirudhya vAcA|
prAptEna kEzikSapaNAvasAnE zrInAradEna tvamabhiSTutO'bhUH||7||
kadApi gOpaiH saha kAnanAntE nilAyanakrIDanalOlupaM tvAm|
mayAtmajaH prApa durantamAyO vyOmAbhidhO vyOmacarOparOdhI||8||
sa cOrapAlAyitavallavESu cOrAyitO gOpazizUnpazUMzca|
guhAsu kRtvA pidadhE zilAbhistvayA ca buddhvA parimarditO'bhUt||9||
EvaMvidhaizcAdbhutakElibhEdairAnandamUrchAmatulAM vrajasya|
padE padE nUtanayannasImAM parAtmarUpin pavanEzapAyAH||10||

||iti zrImannArAyaNIyE Ekasaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox