From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwisaptatitama-dazakam -- akrUrAgamanam

kaMsO'tha nAradagirA vrajavAsinaM tvAmAkarNya dIrNahRdayaH sa hi gAndinEyam|
AhUya kArmukamakhacchalatO bhavantamAnEtumEnamahinOdahinAthazAyin||1||
akrUra ESa bhavadaGghriparazcirAya
tvaddarzanAkSamamanAH kSitipAlabhItyA|
tasyAjJayaiva punarIkSitumudyatastvAm-
AnandabhAramatibhUritaraM babhAra||2||
sO'yaM rathEna sukRtI bhavatO nivAsam
gacchanmanOrathagaNAMstvayi dhAryamANAn|
AsvAdayanmuhurapAyabhayEna daivam
saMprArthayanpathi na kiJcidapi vyajAnAt||3||
drakSyAmi dEvazatagItagatiM pumAMsam
sprakSyAmi kiMsvidapinAma pariSvajEyam|
kiM vakSyatE sa khalu mAM kvanu vIkSitaH syA-
ditthaM ninAya sa bhavanmayamEva mArgam||4||
bhUyaH kramAdabhivizanbhavadaGghripUtam
bRndAvanaM haraviriJcasurAbhivandyam|
Anandamagna iva lagna iva pramOhE
kiM kiM dazAntaramavApa na paGkajAkSa||5||
pazyannavandata bhavadvihRtisthalAni
pAMsuSvavESTata bhavaccaraNAGkitESu|
kiM brUmahE bahujanA hi tadApi jAtA
EvaM tu bhaktitaralA viraLAH parAtman||6||
sAyaM sa gOpabhavanAni bhavaccaritra-
gItAmRtaprasRtakarNarasAyanAni|
pazyanpramOdasaridEva kilOhyamAnO
gacchanbhavadbhavana sannidhimanvayAsIt||7||
tAvaddadarza pazudOhavilOkalOlam
bhaktOttamAgatimiva pratipAlayantam|
bhUman bhavantamayamagrajavantamanta-
rbrahmAnubhUtirasasindhumivOdvamantam||8||
sAyantanAplavavizESaviviktagAtrau dvau pItanIlarucirAmbaralObhanIyau|
nAtiprapaJcadhRtabhUSaNacAruvESau mandasmitArdravadanau sa yuvAM dadarza||9||
dUrAdrathAtsamavaruhya namantamEnamutthApya bhaktakulamaulimathOpagUhan|
harSAnmitAkSaragirA kuzalAnuyOgI pANiM pragrhya sabalO'tha gRhaM ninEtha||10||
nandEna sAkamamitAdaramarcayitvA taM yAdavaM taduditAM nizamayya vArtAm|
gOpESu bhUpatinidEzakathAM nivEdya nAnAkathAbhiriha tEna nizAmanaiSIH||11||
candrAgRhE kimuta candrabhagAgRhE nu
rAdhAgRhE nu bhavanE kimu maitravindE|
dhUrttO vilambata iti pramadAbhiruccai-
rAzaGkitO nizi marutpuranAtha pAyAH||12||

||iti zrImannArAyaNIyE dwisaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox